EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті окреслено загрози воєнній безпеці України через технологічне відставання підприємств оборонно-промислового комплексу. Висвітлено проблеми оснащення озброєнням і військовою технікою Збройних Сил України та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Автор вважає, що кінцевою метою військово-технічного співробітництва України повинне стати створення умов для проведення спільних розробок нових видів озброєння в кооперації з іноземними компаніями, які проводяться в інтересах військових замовників декількох країн. Це дозволить значно скоротити витрати кожної із сторін на розробку сучасних зразків озброєння, створити нові коопераційні зв'язки з партнерами і зміцнити взаємну довіру. Виконання вищезазначених умов зменшить як технологічне відставання підприємств оборонно-промислового комплексу, так і їх негативний вплив на стан та розвиток Збройних Сил України

O. Salnikova

WAYS OF PERFECTION OF DEFENSIVE-INDUSTRIAL POLICY IN THE INTERESTS OF NATIONAL SECURITY PROTECTION OF THE STATE

Summary

In the article the threats to military security of Ukraine through lack in technology of enterprises of military industrial complex are outlined. Problems of weaponization and military equipment of Armed forces of Ukraine are reflected and possible ways of their decision are offered. An author considers that conditioning must become the ultimate goal of military-technical collaboration of Ukraine for realization of general developments of new types of armament in cooperations with foreign companies, that is conducted in interests of soldiery customers of a few countries. It will allow considerably to cut down expenses each of parties for development of modern standards of armament, to create new cooperation connections with partners and fix a mutual trust. Implementation of the above-mentioned terms will decrease, both technological lag of enterprises of defensive-industrial complex and them negative influence on the state and development of Аrmed Forces of Ukraine

№ 8 2014, стор. 125 - 129

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Шляхи вдосконалення оборонно-промислової політики в інтересах забезпечення національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 125–129.

Salnikova, O. (2014), “Ways of perfection of defensive-industrial policy in the interests of national security protection of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 125–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.