EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
М. І. Іщенко

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Анотація

Проведено аналіз сучасних підходів до оцінки економічних результатів діяльності підприємств. Виявлено, що значною кількістю авторів пропонується коригувати прибуток підприємства на суму зміни внутрішньої кредиторської заборгованості, яка виникає у випадку несвоєчасного здійснення необхідних витрат та виплат або порушення технології виробництва. Обгрунтовано, що приріст внутрішньої кредиторської заборгованості доцільно збільшувати на коефіцієнт зростання втрат внаслідок недофінансування обов'язкових програм на підприємстві. Запропоновано проводити оцінку не тільки з точки зору підприємства, але й з урахуванням інтересів його власників, включаючи до складу внутрішньої кредиторської заборгованості недофінансування дивідендних виплат. Розроблено економіко-математичну залежність планової величини дивідендних виплат від чистого та накопиченого прибутку з урахуванням сум дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками з акціонерами. Проведено оцінку економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України з урахуванням їх внутрішньої кредиторської заборгованості за інвестиційними проектами, витратами на ремонти, розкривними роботами та за дивідендними виплатами. Встановлено, що внутрішня кредиторська заборгованість ГЗК України має тривалий період виникнення втрат, що суттєво впливає на майбутню вартість грошових потоків, пов'язаних з дофінансуванням необхідних витрат та виплат. Запропоновані підходи можуть використовуватись при оцінці результатів діяльності підприємств власниками, менеджментом підприємств та іншими групами зацікавлених осіб.

М. Ischenko

WAYS OF IMPROVING THE ESTIMATION OF RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES WITH REGARD TO INTERNAL ACCOUNTS PAYABLE

Summary

The analysis of the modern approaches to the evaluation of the economic performance of enterprises. It is revealed that a significant number of authors are encouraged to adjust the profit of the company in the amount of changes to the internal payables, which arise in case of delay in the implementation of the necessary expenses and payments, or violations of the production technology. It is proved that the gains in domestic accounts payable should be increased by a factor of growth of losses because of underfunding mandatory programs at the enterprise. It is suggested to evaluate not only from the point of view of the enterprise, but also with regard to the interests of its owners, including in the internal structure of accounts payable of underfunding of dividend payments. The developed economic-mathematical dependence of the planned size of dividend payments from the net and the accumulated profit including the amounts of accounts payable and receivable for settlements with shareholders. The estimation of economical activity results of ore mining and processing enterprises of Ukraine with regard to their internal accounts payable on investment projects, the cost of repairs, Stripping works and for divudend payments. It was found that internal payables MINING complex of Ukraine has prolonged the period of occurrence of losses, which significantly affect the future value of the cash flows related to financing for necessary expenses and payments. The proposed approach can be used when evaluating the results of activity of enterprises owners, management companies and other groups interested parties.

№ 9 2014, стор. 36 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 259

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Шляхи вдосконалення оцінки результатів діяльності підприємств з урахуванням внутрішньої кредиторської заборгованості. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 36–40.

Ischenko, М. (2014), “Ways of improving the estimation of results of activity of enterprises with regard to internal accounts payable”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.