EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. Ф. Присяжнюк

Назад

УДК: 658:338.242.4:63(477.42)

О. Ф. Присяжнюк

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Формування досконалої системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства має пріоритетне значення, що пов'язано перш за все з потребою забезпечення населення якісними та доступними за цінами продуктами харчування, а промислових підприємств — сировиною для їх функціонування, розвитку та наповнення державного бюджету. У статті розглядаються особливості сформованої на сьогодні системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області, виявлено її проблемні аспекти, обгрунтовано їх негативний вплив на економічні показники розвитку сільського господарства регіону та запропоновано напрями її удосконалення. Так, основними напрямами удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства регіону є: акцентування уваги на сфері управління, пов'язаній з впровадженням та сприянням реалізації сільськогосподарських проектів; посилення ролі маркетингового процесу при реалізації основних функцій адміністративного менеджменту шляхом зосередження особливої уваги на проблемі ціноутворення при реалізації продукції тваринництва та рослинництва; забезпечення удосконалення системи адміністративного менеджменту рослинництва та тваринництва шляхом створення окремої сфери управління — стимулювання органічного виробництва, що відіграє значну роль у забезпеченні якості та користі продукції для населення регіону та країни в цілому.

O. Prysiazhniuk

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SECTORS OF AGRICULTURE ZHYTOMYR REGION

Summary

The formation of a perfect system of administrative management sectors of agriculture is a priority that is primarily due to the necessity of providing the population with quality and affordable food, and industrial enterprises with raw materials for their functioning, development and the state budget. The article discusses the features of the current system of administrative management sectors of agriculture Zhytomyr region, revealed its problematic aspects, justified their negative impact on the economic indicators of the development of agriculture in the region and suggested ways of improvement. Thus, the main directions of improvement of the system of administrative management agricultural sectors of the region are: a focus on management associated with the implementation and facilitation of the implementation of agricultural projects; strengthening of the role of marketing process when implementing the main functions of administrative management by focusing special attention on the problem of pricing in sales of livestock and crop production; ensuring the improvement of the system of administrative management of crop and livestock production through the creation of separate sphere of management — promotion of organic production, which plays a significant role in ensuring the quality and usefulness of products for the population of the region and the country as a whole.

№ 18 2014, стор. 36 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 395

Відомості про авторів

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Prysiazhniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Присяжнюк О. Ф. Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства житомирської області. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 36–39.

Prysiazhniuk, O. (2014), “Improvement of the system of administrative management sectors of agriculture zhytomyr region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 36–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.