EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
А. М. Мишко

Назад

УДК: 351: 338.4: 502

А. М. Мишко

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті обгрунтовано підходи та проаналізовано основні напрями здійснення комунікацій при розробці та реалізації державної політики щодо розвитку морських портів України. Визначено учасників формування та здійснення такої політики. Виокремлено визначальні для комунікативних дій ключові параметри: мотиваційний, когнітивний та функціональний. Розкрито поняття інформаційно-комунікативної компетентності як здатності суб'єктів зазначеної політики нарощувати обсяги інформації і знань; спрямовувати соціальні, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, часові ресурси на формування, підтримання та цільове використання комунікативних зв'язків і здійснення комунікативної взаємодії; вибудовувати власний стиль комунікацій, що вирізняється підвищеною активністю, новими принципами взаємодії в сучасних умовах. Запропоновано створити експертну раду при Комітеті Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку. Наголошується на необхідності вивчення закордонного досвіду у сфері створення сучасної технологічної основи інформаційно-комунікаційного середовища розвитку морських портів.

A. Myshko

PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SEA PORTS: THE COMMUNICATIVE ASPECT

Summary

The main trends of communication process in design and implementation of sea ports of Ukraine state policy development and implementation are analyzed in this article. The participants of such policy formulation and implementation are determined. The main communication process parameters are specified (such as motivational, cognitive and functional). The notion of informational and communicative competence are disclosed. It's determined as the ability of this policy subjects to increase the amount of information and knowledge; to direct social, financial, logistical, informational and time resources for the formation, maintenance and proper use of communication links and executing of communicative interaction; to build own style of communication that features the increased activity, new principles of cooperation in the modern world. It's proposed to create the Expert Council under the Parliamentary Committee on Transport and Communications. The need for the study of foreign experience in creation of modern technological background of information and communication environment of sea ports is underlined.

№ 20 2014, стор. 190 - 193

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

А. М. Мишко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Myshko

postgraduate student of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мишко А. М. Державна політика щодо розвитку морських портів України: комунікативний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 20. С. 190–193.

Myshko, A. (2014), “Public policy in the field of development of ukrainian sea ports: the communicative aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 190–193.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.