EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
О. М. Шарівська

Назад

УДК: 331.104

О. М. Шарівська

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Анотація

Стаття досліджує сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства та впливу на її соціальну складову. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичного узагальнення та порівняння — для уточнення наукових понять з проблем визначення конкурентоспроможності підприємств та соціальної складової конкурентоспроможності; статистичного аналізу — для визначення, групування, порівняння, оцінки та інтерпретації фактичних даних про залишки готової продукції на складі; системного підходу — для формування механізму мотивації працівників до підвищення конкурентоспроможності. Виявлено, що на цей час існує єдиний підхід, який доводить, що конкурентоспроможність країни залежить від конкурентоспроможності підприємства, що в свою чергу складається із конкурентоспроможності робочої вили. Доведено, що серед складових, що мають безпосередньо вплив на конкурентоспроможність підприємства, особливе місце займає соціальна складова. Аналіз існуючих підходів до формування дієвого механізму впливу на працівників, виявив можливість впровадження заходів стимулювання працівників відділу збуту за утримання запасів готової продукції на складі в межах допусків. Рекомендовано премії виплачувати за результатами розрахунків коефіцієнта варіації. Запропоновані заходи можуть бути рекомендовані іншим підприємствам з метою підвищення їх рівня конкурентоспроможності.

O. Sharivska

THE SOCIAL COMPONENT OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Summary

The article explores contemporary approaches to the management of enterprise's competitiveness and impacts on its social aspect. Both general and special scientific methods were used in the study: theoretical generalization and comparison were used to clarify the scientific concepts of the assessment of the enterprise competitiveness and social components of competitiveness; statistical analysis was applied to determine, group, compare, evaluate and interpret the actual data of the warehouse balance of finished products; systems approach was used to create a motivation mechanism for employees to increase competitiveness. It has been revealed that today there is one uniform approach proving that the country's competitiveness depends on the competitiveness of the enterprise, which in turn is based on the workforce competitiveness. It has been proved that the social component is of particular importance among the components that directly influence the competitiveness of the enterprise. Analysis of existing approaches to the development of an effective mechanism of employee motivation showed the possibility of introducing incentives to stimulate the sales department employees to maintain finished stocks within assigned limits. It has been recommended to pay bonuses proceeding from the calculations of the coefficient of variation. The technique proposed can be recommended to other enterprises with the purpose of improving their competitiveness.

№ 23 2014, стор. 75 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 249

Відомості про авторів

О. М. Шарівська

аспірант кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

O. Sharivska

post-graduate of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Шарівська О. М. Соціальна складова управління конкурентоспроможністю. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 75–80.

Sharivska, O. (2014), “The social component of competitiveness management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.