EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ТА АСИМЕТРІЇ
Ю. І. Паршин

Назад

УДК: 332.055

Ю. І. Паршин

ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ТА АСИМЕТРІЇ

Анотація

Національну економіку запропоновано розглядати у вигляді цілісної системи регіональних соціально-економічних систем, функціонування яких здійснюється на основі взаємодії підсистем природного, господарського, економічного та соціального характеру. Визначені ключові проблеми розвитку регіональних економічних систем у контексті стратегії забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства та надано класифікацію задач за основними секторами — економічним, екологічним і соціальним.
Запропоновано методику досліджень стану регіонів як просторових соціально-економічних систем. Нерівномірність розвитку таких систем запропоновано визначити за допомогою дисбалансу, асиметрії та поляризації. Надано економічну сутність цих термінів з конкретизацією особливостей їх практичного використання та розроблені методичні аспекти щодо їх кількісного визначення. Представлено взаємозв'язок просторової поляризації та видів асиметрії.
На основі теоретико-методологічних розробок проведені більш грунтовні дослідження процесів економічного розвитку національної економіки, що надало можливість визначити існуючи дисбаланси у розвитку регіонів на рівні секторів та факторів впливу. На основі результатів аналізу диспропорцій регіонального розвитку виконано групування регіонів України з урахуванням ступеня економічного розвитку за індикаторами асиметрії та поляризації.
З метою зменшення нерівномірностей економічного розвитку запропоновано комплекс рішень, практична реалізація яких дозволить підвищити ефективність стратегічного управління та забезпечення сталого розвитку регіонів, галузей господарювання та у цілому національної економіки.

Y. Parshin

ESTIMATION OF UNEVENNESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT BY THE POLARIZATION AND ASYMMETRY INDICATORS

Summary

The national economy as an integral system of the regional socio-economic systems has been suggested. The functioning of these systems on the cooperation basis of the natural, economic and social subsystems is carried out. The basic problems of development of the regional economic systems in the context of providing strategy of steady economic development of national economy have been determined and the classification of tasks on the basic sectors — economic, ecological and social has been given.
The method of researches of the regions as the spatial socio-economic systems has been offered. The definition of the unevenness of systems development by a disbalance, asymmetry and polarization has been suggested. The economic essence of these terms with specification of their features for the practical using has been given and methodical aspects to their quantitative determination have been developed. The intercommunication between the spatial polarization and types of asymmetry has been presented.
On the basis of theoretical and methodological developments the detailed researches of economic development processes of national economy have been conducted. The existing disbalances in development of regions at the level of sectors and influence factors have been defined.
On the analysis results of disproportions of regional development the grouping of Ukraine regions has been executed taking into account the degree of economic development by the indicators of asymmetry and polarization.
With the purpose of reduction of disproportions of economic development the complex of decisions has been offered. The practical realization these decisions will allow to increase the efficiency of strategic management and providing of steady regions development, industries and the whole national economy.

№ 24 2014, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Паршин Ю. І. Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 28–33.

Parshin, Y. (2014), “Estimation of unevenness of economic development by the polarization and asymmetry indicators”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.