EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В НЕСТАБІЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВАХ
Д. В. Грибова

Назад

УДК: 338.55:636/639

Д. В. Грибова

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В НЕСТАБІЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВАХ

Анотація

Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються процесами інтеграції національних економік та формуванням єдиного економічного й інформаційного простору. В цих умовах суттєво підвищується рівень конкуренції, і ціна виступає одним із головних її елементів. Проблеми встановлення цін поряд з питаннями ефективності ціноутворення знаходяться в центрі національної й світової економічної науки та являються сферою прикладення зусиль менеджерів і маркетологів. Самостійність підприємств у визначенні ціни на власну продукцію вносить певні ризики в процес ціноутворення, адже від рівня і структури ціни залежать обсяги продажів та розмір прибутку. Особливо актуальним встановлення оптимальних цін є для сільськогосподарських підприємств — виробників, які функціонують у кризових умовах. Знаходження компромісу між задоволенням попиту на продукцію та низькою ефективністю переважної більшості вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників обумовлює необхідність дослідження нових засобів удосконалення господарського механізму і процесів ціноутворення як основної його складової. У статті розроблено теоретичні і методичні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення витратно-маркетингового ціноутворення на продукцію сільськогосподарських підприємств засобами комп'ютерних інформаційних технологій.

D. Gribova

THE PERFECTION OF SYSTEM OF PRICING IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ACTABLE INVESTMENT CONDITIONS

Summary

The modern lines of development of economic by processes of integration of national economies and formation of uniform economic and information space are characterized. In these conditions the level of a competition essentially raises, and the price acts as one of its main elements. The problems of establishment of the prices together with questions of efficiency of pricing are in the center of a national and global economic science and are sphere of the appendix of efforts of managers and experts in marketing. The independence of the enterprises in definition of the price for own production brings the certain risks in process of pricing, in fact and structures of the price depend on a level sales volumes and the size of the profit. The establishment of the optimum prices for the agricultural enterprises functioning in crisis conditions is especially actual. The presence of the compromise between satisfaction of demand for production and low efficiency of the overwhelming majority of domestic agricultural commodity producers causes necessity of research of new means of perfection of economic mechanism and processes of pricing, as its basic component. The theoretical and methodical bases and practical recommendations on perfection of marketing pricing on production of the agricultural enterprises by means of computer information technologies are developed.

№ 24 2014, стор. 58 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

D. Gribova

teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy, Melitopol

Як цитувати статтю

Грибова Д. В. Удосконалення системи ціноутворення у сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 58–60.

Gribova, D. (2014), “The perfection of system of pricing in the agricultural enterprises in actable investment conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 58–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.