EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОДЕЛІ БІРЖОВОГО РИНКУ АКЦІЙ В УКРАЇНІ
І. М. Ройко

Назад

УДК: 336.761

І. М. Ройко

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОДЕЛІ БІРЖОВОГО РИНКУ АКЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку акцій в Україні. Автор статті наводить періодизацію основних етапів становлення моделі вітчизняного біржового ринку акцій. Також автор акцентує увагу на думки та пропозиції провідних експертів ринку цінних паперів України щодо розвитку моделі біржового ринку акцій України в посткризовий період. На думку автора, кризові явища та потрясіння сучасного фінансового ринку виявили суперечливість, неповноту концепцій та моделі ринку, загостривши потребу в теоретичному осмисленні нових реалій та зазначає, що сьогодні є нагальна потреба в науковому аналізі еволюції сучасної "парадигми" українського біржового ринку акцій, вдосконаленні концепції розвитку ринку відповідно до нових викликів європейської інтеграції.

I. Roiko

THE GENESIS OF THE THEORETICAL VIEWS ON THE EVOLUTION, ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET MODEL

Summary

The genesis of the theoretical views on the evolution, establishment and development of the Ukrainian stock market model is analyzed in the article. Also, the author figures out the main stages of the Ukrainian stock market model development periodization. Also, the author focuses on the views and opinions of the leading experts of the Ukrainian stock market on the national stock market model development in the post-crisis period. According to the author's point of view the crisis and turmoils of the modern financial markets have found out the contradictory, incomplete of the concepts and model of the market, exacerbating the need for the new realities theoretical understanding and notes that today there is an urgent need for the scientific analysis of the Ukrainian stock market modern "paradigm" evolution, improving the stock market development concept to meet the new challenges of European integration.

№ 24 2014, стор. 131 - 136

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

І. М. Ройко

аспірант кафедри "Фінансові ринки", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Roiko

PhD student, the department of "Financial markets", Kiev national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Ройко І. М. Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку акцій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 131–136.

Roiko, I. (2014), “The genesis of the theoretical views on the evolution, establishment and development of the ukrainian stock market model”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 131–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.