EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КАНАЛИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
І. А. Павленко

Назад

УДК: 65.011.4: 334.7.01

І. А. Павленко

СУЧАСНІ КАНАЛИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни-реципієнти. Дійдено висновків, що під трансфером технологій необхідно розуміти процес передання (переміщення) від організації-донора до організації-реципієнта як кодифікованого, так і некодифікованого компонента технологічного знання. В результаті дослідження запропоновано розрізняти чотири основні канали міжнародного трансферу технологій: передання некодифікованого знання людини-розробника (через міжнародний ринок робочої сили), часткове передання некодифікованого знання організації-розробника (міжнародний ринок капіталу), передання частково кодифікованого знання організації-розробника (міжнародний ринок високотехнологічних товарів/послуг) та передання кодифікованого знання організації-розробника (міжнародний ринок об'єктів інтелектуальної власності). Жоден з ринкових (легітимних) каналів трансферу не забезпечує передання обох частин технологічного знання (тобто кодифікованого та не кодифікованого) одночасно з організації (країни-донора) до країни-реципієнта, якщо об'єктом трансферу є саме проривна технологія.

I. Pavlenko

MODERN CHANNELS OF TECHNOLOGY TRANSFER

Summary

In the paper the channels of technology transfer. The author defines the capabilities and limitations specified channels from the perspective of moving breakthrough technologies in recipient countries. The conclusion is that under technology transfer is necessary to understand the process of transferring (moving) from donors to recipient organizations codified and uncodified component of technological knowledge. The study proposed to distinguish four main channels of international technology transfer: transfer of uncodified knowledge of man developer (through international labor market), partial transfer of uncodified knowledge of the developer (the international capital markets), codified knowledge transfer part of the developer (the international high-tech market goods / services) and transfer of codified knowledge of the developer (the international market of intellectual property). None of the market (legitimate) channels transfer does not ensure the transfer of knowledge both parts of the process (ie, codified and not codified) at the same time, if the object is a transfer is breakthrough technology.

№ 5 2015, стор. 18 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Павленко І. А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С. 18–22.

Pavlenko, I. (2015), “Modern channels of technology transfer”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.