EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Г. В. Мироненко

Назад

УДК: 336.71

Г. В. Мироненко

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Проаналізовано особливості економічної та валютної політики країн ЦСЄ протягом етапів трансформації на шляху до вступу в ЕС. Визначено специфічні завдання валютної політики країн на шляху трансформаційних змін. Здійснено наукове осмислення стратегії реалізації та трансформації валютної політики, виокремлено послідовність трансформаційних змін у валютній системі, які застосовувалися цими країнами з метою євроінтеграції. Зокрема зазначено що, перш за все необхідно проводити часткову модифікацію окремих елементів валютної системи відповідно до макроекономічних передумов, а вже потім, на наступному етапі, застосовувати більш системні заходи, пов'язані зі зміною принципів проведення монетарної та валютної політики, з вибором адекватного режиму таргетування. За цих умов країна може претендувати на приєднання до валютного союзу як простішої форми євроінтеграційного регіонального об'єднання. Заключним етапом є повна системна трансформації. Ключовими кроками цього етапу є інституційні зміни в сфері монетарної та валютної влади, досягнення яких дозволяє перейти на наступний шабель інтеграції — вступ до валютної зони, з більш жорсткими вимогами та правилами. Дотримання цих правил дає підстави для приєднання країни до регіональної валютної системи. Визначено передумови, що є необхідними для трансформаційних перетворень. Зроблено відповідні висновки для України.

G. Myronenko

TRANSFORMATION PROCESSES OF THE MONETARY POLICY IN CEECS IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article analyzes the features of economic and monetary policy of CEECs during the transformation stages towards joining the EU. Specific objectives of the monetary policy towards transformational change are defined in the article. Performed the scientific reasoning of the implementation and transformation strategy of the monetary policy, outlined the sequence of transformational changes in their monetary systems, which were made for European integration. It is defined in the article that, firstly it's necessary to carry out a partial modification of the individual elements of the monetary system, according to the macroeconomic preconditions, and then, as the next step, implement more systematic measures related to the change in the principles of the monetary policy, choosing an appropriate targeting regime. Under these conditions, a country can make a claim for joining a monetary union, as a simpler form of the regional Euro integration. Transformation of the system itself is proposed to be the final step. The key elements in this phase include institutional changes in the monetary and foreign exchange authorities, achieving which allow moving to the next integration stage — joining a currency zone, which incurs more stringent requirements and regulations. Compliance with these rules gives adequate grounds for joining a regional monetary system. Necessary conditions for transformational change were determined. Corresponding conclusions regarding Ukraine were made.

№ 15 2015, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 442

Відомості про авторів

Г. В. Мироненко

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

G. Myronenko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Мироненко Г. В. Трансформаційні процеси валютної політики в країнах цсє в умовах євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 56–60.

Myronenko, G. (2015), “Transformation processes of the monetary policy in ceecs in terms of european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.