EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
М. П. Сахацький, Г. М. Запша

Назад

УДК: 339.138; 637.5

М. П. Сахацький, Г. М. Запша

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовується актуальність науково прикладного дослідження проблеми маркетингового забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання. Наводиться логіка дослідження стосовно розкриття з об'єктних та функціональних позицій системного характеру використання виробниками м'ясопродуктів сучасних ринкових інструментів. Встановлено, що маркетингове забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання передбачає створення постійно діючої виробничо-підприємницької системи, спрямованої на виявлення та задоволення потреб споживачів в м'ясопродуктах через посередництво ринкового обміну з метою досягнення наперед визначених бізнесових цілей. Визначено, що цілісна єдність складових маркетингового забезпечення утворює нову якість, яка проявляється в постійній адаптації ринкового суб'єкта до динамічних змін оточуючого середовища. Розкриваються особливості маркетингового забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання на світовому та внутрішньому ринках. Аргументується необхідність нарощування виробництва та збуту м'ясопродуктів як умови забезпечення повноцінного харчування населення країни.

M. Sakhatskyi, G. Zapsha

MARKETING PROVIDING OF MEAT PROCESSING SUBJECTS OF MENAGE

Summary

The article is grounded the actuality of scientifically-applied research of problem of the marketing providing of meat processing subjects of menage. Logic of this research consists in showing of system pattern of useing by producers of meat foods the modern market instruments from objective and functional positions.It is set that marketing providing of subjects that engage in processing of meat envisages creation of the constantly operating productive-enterprise system that directed to detect and satisfy the needs of consumers in meat food through mediation of market exchange with the aim of achievement of beforehand certain business goals.Certainly, that integral unity of constituents of the marketing providing forms new quality that shows up in permanent adaptation of market subject to the dynamic changes of environment.The features of the marketing providing of subjects of menage, that processed meat on world and internal markets, are shown. The necessity to increase of production and meat foods sales as terms of providing of valuable feed of population is argued.

№ 19 2015, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

М. П. Сахацький

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

M. Sakhatskyi

Ph.D in economic sciences, professor, the head of marketing department, Odesa state academy of building and architecture


Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Сахацький М. П., Запша Г. М. Маркетингове забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 17–21.

Sakhatskyi, M. and Zapsha, G. (2015), “Marketing providing of meat processing subjects of menage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.