EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ
К. А. Тимощук

Назад

УДК: 351.853

К. А. Тимощук

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ

Анотація

Визначено основні екологічні складові державної політики в Україні. Сучасна екологічна політика як на національному, так і на регіональному рівні, розробляється та впроваджується в напружених політичних умовах, до яких різноманітні політичні цілі та інтереси відомств часто призводять до конфліктів між окремими суб'єктами суспільства.
Загрозливішою стає соціоекологічна ситуація, яка склалося в Україні. Економіка України формувалося без належної оцінки екологічних можливостей окремих регіонів, абсолютна більшість промислових підприємств пов'язані головним чином з видобутком корисних копалин та початковими стадіями переробки сировини, тобто є нерентабельними, обтяжливими і забруднюючими.
У статті обгрунтувано ряд принципів, спрямованих на подолання кризової ситуації, що склалася у сфері розбудови екологічної безпеки для здійснення сталого розвитку суспільства. Автор виділяє основні домінанти змісту еколого-політологічних знань, проаналізовано методологічні засади дослідження екологічної політики, її витоки, суть, значення.
Автор розвиває ідею про екологізацію політики. Тобто функцію регулятора має відтепер суспільство. Ефективним засобом такого регулювання повинна бути виважена і науково обгрунтована соціально-екологічна політика. Початок екологізації політики означає кінець політики екстенсивного і енерговитратного та забруднюючого господарювання. Таке переплетення проблем, які й досі розглядаються в Україні як окремі і самодостатні, вимагає значного корегування їх в осмисленні і високої компетентності влади в реалізації.
Розкрито пріоритети екологічної політики, засоби проведення ефективної політики: культура природокористування, зростання екологічної компетентності влади та посилення її відповідальності за управлінські рішення.

K. Tymoshuchuk

GREENING POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The main environmental component of public policy in Ukraine is determined. Modern environmental policy at both the national and regional level, developed and implemented in a tense political environment in which the different political goals and interests of agencies often lead to conflicts between different actors of society.
Threatens face socio-ecological situation, which has developed in Ukraine. Ukraine's economy is formed without a proper assessment of the environmental features of individual regions, the vast majority of industrial enterprises are mainly related to mining and processing of the initial stages of raw materials, and they are unprofitable, cumbersome and polluting.
The article is justifying a set of principles aimed at overcoming the crisis situation in the sphere of environmental safety for sustainable development. The author identifies the main content of the dominant ecological and political science knowledge, analyzed methodological foundations of the study of environmental policy, its origins, the essence of the value.
The author develops the idea of a greening policy. The function of the regulator is now on society responsibility. An effective means of such regulation must be balanced and evidence-based social and environmental policies. Start greening policy means an end to the policy of extensive and energy-consuming and polluting economy. This intertwining of the problems that are still considered in Ukraine as a separate and self-sufficient, requires significant adjustments in their understanding and high competence of the authorities in the implementation.
Opened priorities of environmental policy, means of effective policies: as a culture of nature, growth, ecological competence of the government and strengthening its responsibility for management decisions.

№ 1 2016, стор. 97 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 867

Відомості про авторів

К. А. Тимощук

аспірант кафедри державного управління, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

K. Tymoshuchuk

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Тимощук К. А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 97–102.

Tymoshuchuk, K. (2016), “Greening policy in Ukraine: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.