EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНДИКАТОР СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко

Назад

УДК: 336.7+338.2

Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко

ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНДИКАТОР СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти проведення валютної політики. Об'єктом дослідження є процеси структурного розвитку національної економіки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і синтез. Метою статті є узагальнення факторів, які впливають на динаміку валютного курсу в Україні, а також виявлення закономірностей її зв'язку зі структурним розвитком національної економіки. Надано оцінку курсовій динаміці гривні, узагальнено негативні прояви курсової нестабільності на макрорівні: скорочення обсягів ВВП, а також індексу виробництва базових галузей національної економіки, виснаження офіційних резервних активів. Суттєве зменшення реальної заробітної плати і реальних доходів населення негативно позначається на його заощадженнях та внутрішньому попиті, що віддзеркалюється скороченням роздрібного товарообороту. Запроваджений в Україні механізм гнучкого курсоутворення з часом сприятиме балансуванню попиту і пропозиції іноземної валюти, а також автоматичному вирівнюванню платіжного балансу.

T. Kosova, I. Steblianko

THE EXCHANGE RATE AS INDICATOR OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of monetary policy. Object is a process of structural development of the national economy. In preparing the article used modern methods of research: a systematic approach, analysis and synthesis. The article is a synthesis of factors that affect the dynamics of the exchange rate in Ukraine, as well as identify patterns of its relationship with the structural development of the national economy. Courtesy assessment group dynamics of the hryvnia, summarized the negative effects of exchange rate volatility at the macro level, the decline in GDP and the index of basic industries of the national economy, depletion of official reserve assets. A significant reduction in real wages and real incomes negatively affects its savings and domestic demand, which reflected a reduction in retail turnover. Introduced in Ukraine flexible exchange rate mechanism eventually contribute to balancing supply and demand of foreign currency, as well as automatic alignment of payment balance.

№ 4 2016, стор. 13 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance and Economic Systems Modeling, Classic Private University, Zaporizhzhya


І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Стеблянко І. О. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 13–16.

Kosova, T. and Steblianko, I. (2016), “The exchange rate as indicator of structural development of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.