EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
О. С. Євсейцева, Д. С. Потєха

Назад

УДК: 339.13

О. С. Євсейцева, Д. С. Потєха

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи та підходи дослідження поведінки споживача, досягнення наукового підходу у вивченні зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на споживацьку поведінку, а також інструментарій, який може бути використаний для впливу на споживача без зміни його думки чи переконань та розробки ефективних рекламних звернень, заснованих на науковому підході. Розглянуто модель сприйняття та обробки інформації людиною, на основі якої приймається рішення про купівлю товару. Наведено результати досліджень у сфері процесу прийняття рішення про купівлю товару, поведінки споживача та особливостей сприйняття ціни. Описано способи підвищення суб'єктивної цінності товару для споживача. Розглянуто універсальні мотиви та цілі, що спонукають людей до вибору та купівлі товару.

O. Evseytseva, D. Potekha

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING CONSUMER BEHAVIOR

Summary

The article discusses the theoretical basis and approaches to research consumer behavior achievements of scientific approach to the study of external and internal factors influencing consumer behavior. Tools used to influence consumer without changing its opinions or beliefs and develop effective advertising messages based on a scientific approach. The model of perception and information processing that affects the decision to buy the goods. The results of research in the process of deciding on the purchase of goods, consumer behavior and perception of prices. Methods of increasing the subjective value of goods. Universal motives and goals that motivate people to select and purchase goods.

№ 10 2016, стор. 30 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 964

Відомості про авторів

О. С. Євсейцева

к. е. н. доцент кафеди економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Evseytseva

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Economy and Business, Kyiv National University of Technologies and Design


Д. С. Потєха

студент 4-го курсу факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

D. Potekha

student of faculty economy and business Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Євсейцева О. С., Потєха Д. С. Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 30–34.

Evseytseva, O. and Potekha, D. (2016), “Psychological aspects of studying consumer behavior”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.