EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА"
Г. М. Савранська

Назад

УДК: 351.86:304 (477)

Г. М. Савранська

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА"

Анотація

У статті доведено, що трактування сутності та змісту поняття "соціальна безпека", які зустрічаються у науковій літературі та офіційних документах, що регламентують діяльність держави у сфері забезпечення соціальної безпеки України, досить неоднозначні. На основі результатів аналізу існуючих визначень соціальної безпеки автором виокремлено шість підходів до визначення цього поняття: офіційний, аксіологічний, натуралістичний, системнодіяльнісний, організаційний та інституціональний. Порівняльний аналіз зазначених підходів дозволяє зробити висновок про те, що найбільш універсальним і логічно обгрунтованим варто вважати інституціональний підхід, оскільки саме інституціональне розуміння соціальної безпеки фактично включає в себе інші трактування і дозволяє зняти притаманні їм недоліки та протиріччя.

G. Savranska

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF CONCEPTION "SOCIAL SECURITY"

Summary

The article proved that the interpretation of the essence and content of the conception "social security" that are found in the scientific literature and official documents governing the activities of the State in ensuring social security for Ukraine, rather ambiguous. Based on the results of analysis of existing definitions of social security the author has singled out six approaches to the definition of the conception: official, axiological, naturalistic, systemnodiyalnisnyy, organizational and institutional. The comparative analysis of these approaches leads to the conclusion that the most universal and logically justified should be considered the institutional approach, just as the institutional understanding of the social security actually includes inside the other interpretations and allows removing the inherent flaws and contradictions.

№ 14 2016, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

Г. М. Савранська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

G. Savranska

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Савранська Г. М. Порівняльний аналіз сучасних підходів до визначення поняття "соціальна безпека". Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 64–69.

Savranska, G. (2016), “Comparative analysis of modern approaches to the definition of conception "social security"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 64–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.