EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЛІЗИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНІВ
М. О. Дергалюк

Назад

УДК: 330.3

М. О. Дергалюк

АНАЛІЗ ЛІЗИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНІВ

Анотація

У статті проаналізовано лізинг як інструмент відновлення виробничо-технічного потенціалу агропромислових комплексів регіонів. Встановлено, що в Україні з 2011 по 2013 р. відбувалося зростання основних показників фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу та юридичних осіб лізингодавців, а починаючи з 2014 по 2015 р. усі показники, окрім кількості фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу, мають негативну тенденцію. Аналіз договорів фінансового лізингу за терміном їх дії засвідчив, що відбулося суттєве скорочення майже у тричі у 2015 р. проти 2013 р. договорів фінансового лізингу терміном від п'яти до десяти років, а збільшилась частка короткострокових догорів до п'яти років, що у 2015 р. становило — 72,4 %. На 40,9 % у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась вартість фінансових договорів лізингу у сільському господарстві. З'ясовано, що за досліджуваний період з 2011—2015 рр. суттєві зміни відбулися у джерелах фінансування лізингових операцій, так якщо у 2012 р. позикові кошти становили майже 90,0 % від загальної суми джерел фінансування, то у 2015 р. — 10,6 %, а головним джерелом фінансування стали власні кошти лізингоотримувачів. Запропоновано поліпшити ситуацію на ринку лізингових послуг, для активізації інвестиційно-інноваційного розвитку АПК регіонів за рахунок прямого фінансування лізингових програм АПК з регіональних бюджетів.

M. Dergaluk

THE ANALYSIS OF LEASING AS A RECOVERY TOOL OF MANUFACTURING AND TECHNICAL POTENTIAL OF AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX

Summary

The article analyzes leasing as a tool for recovery of manufacturing and technical potential of agroindustrial region complex. It is found, that from 2011 to 2013 in the Ukraine was increase the main financial indicators of companies providing financial leasing services and leasing givers entities. Starting from 2014 to 2015 all indicators except number of financial companies, that provides financial leasing services, with a negative trend.
The analysis of financial leasing contracts by the period of their action showed, that there was a significant reduction nearly three times in 2015 to 2013 leasing agreements for a period from five to ten years, and increased the share of short-term contracts up to five years in 2015 was — 72.4%. At 40.9% in 2015 to 2014 decreased value of financial lease agreements in agriculture. It was found, that during the analyzed period of 2011—2015 years significant changes have occurred in the sources of leasing operations. So if in 2012 borrowed funds totaled nearly 90.0% of total funding sources, in 2015 — 10.6%, and the main source of financing were own funds leaseholders. It is proposed to improve the situation on the market of leasing services for enhancing investment and innovation development of agriculture regions through direct financing lease programs AIC from the regional budgets.

№ 18 2016, стор. 62 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

M. Dergaluk

NTUU "KPI named after Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О. Аналіз лізингу як інструменту відновлення виробничо-технічного потенціалу апк регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 62–65.

Dergaluk, M. (2016), “The analysis of leasing as a recovery tool of manufacturing and technical potential of agroindustrial region complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 62–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.