EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті зазначено, що пріоритетні напрями повинні бути спрямовані на реалізацію до 2020 року основних векторів державної політики у сфері національної безпеки. Наголошено, що ситуація, що склалася в Україні — тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, озброєна агресія Російської Федерації на Сході України, виявила не лише слабкість системи національної безпеки України, але й продемонструвала відсутність міцності та дієвості міжнародних інститутів, які зазвичай вважалися основою системи безпеки в Європі. Зазначено, що метою формування пріоритетних напрямів удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері доцільно визначити мінімізацію загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державного кордону України, а також гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Розкрито зміст пріоритетних напрямів удосконалення механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері.

N. Sitsinskiy

PRIORITIES AND PUBLIC LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY

Summary

The article stated that the priority areas should focus on implementation by 2020 the main vectors of state policy in the sphere of national security. Emphasized that the situation in Ukraine — a temporary occupation of Crimea, armed aggression of the Russian Federation in the East of Ukraine, revealed not only the weakness of the national security of Ukraine, but also demonstrated a lack of strength and effectiveness of international institutions, which are usually considered the foundation of security in Europe. Indicated that the purpose of forming priority directions of improvement of the state legal mechanisms to implement the policy of national security of Ukraine in the sphere of foreign policy should be defined to minimize threats to national sovereignty and create conditions for the restoration of the territorial integrity of Ukraine within internationally recognized state border of Ukraine, as well as guaranteeing peaceful future Ukraine as a sovereign, independent, democratic, social state ruled by law. The content priorities of improving the mechanisms for implementing the policy of national security of Ukraine in the sphere of foreign policy.

№ 19 2016, стор. 77 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 492

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Пріоритетні напрями та державно-правові механізми реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 77–82.

Sitsinskiy, N. (2016), “Priorities and public legal mechanisms for the implementation of the policy of national security of Ukraine in foreign policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 77–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.