EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. П. Сидоров

Назад

УДК: 330.322:338

І. П. Сидоров

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено, що необхідною умовою розвитку сільськогосподарських підприємств є цілеспрямована інвестиційна діяльність, яка певною мірою залежить від обсягів і форм інвестицій, оскільки останні формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, а також визначають позиції країни на світових ринках. Від обсягів, якості інвестицій та ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств значною мірою залежить доля сільського господарства, яке потребує значних коштів на структурну перебудову і підвищення ефективності всіх форм господарювання.
Встановлено, що формування інвестиційної стратегії є невід'ємною частиною економічного розвитку підприємства, у ході якого його довгострокові цілі узгоджуються з їх ресурсним забезпеченням. Запропоновано методологічний апарат формування інвестиційної стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Прийняття стратегічних інвестиційних рішень повинно базуватися на прогнозній оцінці динаміки мікро- та макроекономічних чинників, які впливають на вартість інвестиційних ресурсів і детермінують найбільш вигідні напрями їх вкладання. Їх врахування дає змогу з'ясувати оптимальні напрями інвестування розвитку аграрного підприємства залежно від етапу його життєвого циклу. При цьому інвестиційні рішення повинні прийматися за неодмінної цільової установки — збереження й зміцнення конкурентоспроможності підприємства.

I. Sydorov

THE INVESTMENT DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article determined that the a necessary condition for the development of agricultural enterprises is purposeful investment activity, which to some extent depends on the volume and forms of investment, as they formed production potential of the new scientific and technological base and determine the position of the country in world markets. Of the volume of and quality of investments and investment performance agricultural enterprises a large extent determine the fate of agriculture, which needs significant funds for the restructuring and improving the efficiency of all forms.
It was established that the formation of investment strategy is an essential part of economic development of the company, during which its long-term objectives in line with their resourced. Is proposed methodological apparatus forming investment strategy of economic development of agricultural enterprises.
Adoption of strategic investment decisions should be based on predictive evaluation of the dynamics of micro- and macroeconomic factors that affect the value of investment resources and determine the most profitable areas of their investment. Their take into account allows you to find the optimal investment areas of agricultural enterprises depending on the stage of its life cycle. While investment decisions should be made, with the essential goal — the preservation and strengthening of competitiveness of the enterprise.

№ 24 2016, стор. 108 - 112

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 273

Відомості про авторів

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Сидоров І. П. Інвестиційна стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 108–112.

Sydorov, I. (2016), “The investment development strategy of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 108–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.