EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. П. Макаренко, Г. С. Хайло

Назад

УДК: 338.512

А. П. Макаренко, Г. С. Хайло

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Авторами статті обгрунтовано необхідність розробки програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства та запропоновано методику його проведення, програму перевірки та робочі документи аудитора. Запропонована методика аудиту витрат на виробництво продукції, на відміну від існуючих методик, включає визначення мети, завдань, загальний план аудиту, програму перевірки, складену анкету, запропоновані робочі документи аудитора, що є основним етапом аудиту витрат на виробництво та дасть змогу якісно провести аудит. Здійснення якісного й ефективного аудиту витрат виробництва забезпечує прибутковість підприємства, інформаційну прозорість різних напрямів господарської діяльності та виживання в конкурентному середовищі. Запропонована програма аудиту, анкета та робочі документи аудитора дають змогу: охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві, оскільки в програмі відображені основні процедури для досягнення мети аудиторської перевірки; дослідити правильність, законність, повноту та своєчасність відображення їх в обліку та звітності; вчасно виявити порушення; надати рекомендації з внесення необхідних змін в облікову політику підприємства щодо організації та методики обліку виробничих витрат. А своєчасність виявлення помилок за допомогою представлених у роботі методичних підходів до проведення аудиту, попереджує фінансові санкції та зайві витрати підприємства, що підвищує рівень ефективності роботи підприємства.

A. Makarenko, A. Khailo

DEVELOPMENT OF GOODS MANUFACTURED COST AUDITING PROGRAM WITH THE AIM OF COMPANY ACTIVITY INCREASE

Summary

The authors described the necessity of development of goods manufactured cost auditing program with the aim of company activity increase and proposed the methods of its carrying out, auditing and working auditor documents. The proposed method of prime cost auditing, unlike other existing methods, includes determination of the goal, tasks, general plan of audit, audit program, composed questionnaire, proposed auditor working documents, which are the main phase of prime cost auditing and will give the ability to make auditing accurately. Accomplishment of high-quality and effective prime cost auditing provides profitability of the company, information transparency of different directions of economic activity and surviving in competitive environment. The proposed auditing program, questionnaire and auditor working documents give the possibilities to cover all aspects of goods manufactured cost accounting, because the program shows main operations for auditing aim; to investigate the correctness, legality, completeness and their in-time display in accounting and records; to find mistakes on time; provide recommendations on necessary changes in the accounting policy for the organization and methods of production costs calculation. A timely mistake detection in the methodological auditing approaches presented, prevents financial penalties and unnecessary costs of the company, which increases the company efficiency.

№ 1 2017, стор. 68 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 822

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Г. С. Хайло

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Khailo

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Хайло Г. С. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 68–75.

Makarenko, A. and Khailo, A. (2017), “Development of goods manufactured cost auditing program with the aim of company activity increase”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 68–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.