EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
А. О. Рогуля

Назад

УДК: 351.862

А. О. Рогуля

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Удосконалення функцій органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад.
Метою статті є дослідження ролі місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад та розширення їх функціональних обов'язків.
Методика дослідження. При написанні статті використовувались такі методи: аналіз — при дослідженні діяльності органів місцевого самоврядування в забезпеченості належного рівня безпеки життєдіяльності територіальних громад; індукція — при підведенні підсумків за результатами дослідження та висловлення власної думки.
Результати. У статті досліджено основні функції органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад.
Провели детальну оцінку нормативно-правової бази з цивільного захисту населення. Крім цього, дослідили проблемні питання в системі державного управління безпекою життєдіяльності територіальних громад, а також визначили основні функціональні повноваження органів місцевого самоврядування.
На основі результатів дослідження запропоновано методику вдосконалення функцій органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад та проаналізовано, які зміни можна чекати після проведення децентралізації влади.
Наукова новизна. Подальшого розвитку дістала система вдосконалення функцій органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад.
Практична значущість. Органи місцевого самоврядування можуть у своїй діяльності застосовувати запропоновані в статті вдосконалення функцій та розширення своїх повноважень в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад, крім цього, результати дослідження можуть бути використані управлінням з питань надзвичайних ситуацій.

A. Rogulya

ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN LIFE SAFETY TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

Purpose — The article is to study the role of local authorities in ensuring the safety of life of local communities and expand their duties.
Methodology of research. In writing the article used the following methods: analysis — the study of local government in the provision of adequate level of safety of life of local communities; induction — in summing up the results of the study and express their opinions.
Findings. In the article the basic functions of local governments in the organization of safety of life of local communities.
Conducted a detailed assessment of the legal framework of civil protection. In addition, explored issues in public safety management of life of local communities, and identified the main functional responsibilities of local governments.
Based on the study the method of improving the functions of local governments in the organization of safety of life of local communities and analyzes the changes that can be expected after decentralization.
Originality. Further development of the system took improve the functions of local government in the life safety of local communities.
Practical value. Local governments can apply to the activity proposed in Article improving function and expand its powers in the organization of safety of life of local communities, in addition, results of the study can be used for management of emergencies.

№ 2 2017, стор. 99 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 294

Відомості про авторів

А. О. Рогуля

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

A. Rogulya

graduate student of Public Administration and Local Self-Government Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Рогуля А. О. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 99–102.

Rogulya, A. (2017), “Role of local government in life safety territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.