EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ
А. Ю. Полчанов

Назад

УДК: 332.146

А. Ю. Полчанов

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена вивченню сучасного стану наукових робіт з проблем постконфліктного відновлення. Метою дослідження є аналіз здобутків вітчизняних та закордонних вчених у вирішення питання постконфліктного відновлення, їх критичний аналіз та узагальнення.
За результатами вивчення англомовних публікацій з цієї тематики підкреслено дискусійність використання термінів "постконфліктний" та "відновлення". Автором висвітлено взаємозв'язок причин та наслідків військових конфліктів, що мали місце у новітній історії людства, та узагальнено результати дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії в галузі економічних, гуманітарних та політичних наук, присвячених проблемам постконфліктного відновлення.
Не залишились поза увагою дослідження, спрямовані на подолання наслідків бойових дій на території колишнього Радянського Союзу, зокрема на території Російської Федерації, а також публікації вітчизняних вчених.

A. Polchanov

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON POST-CONFLICT RECOVERY

Summary

This article is devoted to studying the state of research papers on post-conflict recovery. The aim of the investigation is the analysis of domestic and foreign researchers' achievements of studying the issue of the post-conflict reconstruction, its critical review and consolidation.
As a result of investigation of english-language papers on this subject, discussion of using term "post-conflict" and "recovery" have been highlighted. Author has described the relationship between causes and consequences of armed conflicts, which had taken place in recent history, and summarized the achievements of PhD theses in Economics, Humanities and Politics, focusing on post-conflict recovery.
The research dedicated to overcome the consequences of the military action on the territory of the former Soviet Union, particularly in Russian Federation, and domestic scientific publications has not been left without attention.

№ 6 2017, стор. 46 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Полчанов А. Ю. Стан наукових досліджень з питань постконфліктного відновлення . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 46–51.

Polchanov, A. (2017), “The state of scientific research on post-conflict recovery”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 46–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.