EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
М. В. Гаман

Назад

УДК: 353:351.84

М. В. Гаман

ПЛАНУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

Встановлено, що в сучасних умовах розвитку свiтової економiки чiтко можна простежити тенденцiю до охоплення всiх сфер суспiльного життя глобалiзацiйними процесами, що проявляється в формуванні планетарного iнформацiйного простору, світового ринку капiталiв, товарiв, робочої сили, в посиленнi техногенного впливу на природне середовище через розширення й ускладнення взаємозв'язкiв i взаємозалежностi мiж країнами. Світове спiвтовариство стає цiлiсною системою, де національна економіка окремої держави перетворюється в складовий елемент єдиного всесвітнього економiчного органiзму.
Визначено, що стратегічне управління як інструмент реалізації довгострокових цілей розвитку є методологією, яка в останній час активно розвивається. При цьому виділено два напрями щодо розробки наукових основ стратегічного управління (планування).
Доведено, що стратегія економічного розвитку регіону повинна розроблятися і реалізуватися спільними зусиллями органів місцевої влади, представників бізнесу і державних підприємств, суспільних організацій і органів територіально-громадського самоврядування.

N. Haman

PLANNING IN THE IMPLEMENTATION STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Found that in modern conditions of world economy clearly can be traced tendency to reach all areas of social life hlobalizatsiynymy processes manifested in the formation of global news space, world market kapitaliv, goods, labor, posylenni anthropogenic impact on the environment due to the expansion and complication vzayemozv'yazkiv i vzayemozalezhnosti between countries. World spivtovarystvo is tsilisnoyu system where the national economy is a separate state turns into a single component of the global economic organism.
Determined that strategic management as a tool for implementing long-term development goals is a methodology that recently actively developed. This highlighted two areas for the development of scientific bases of strategic management (planning).
It is proved that the strategy of economic development should be developed and realized by joint efforts of local authorities, businesses and public enterprises, public organizations and territorial and community governments.

№ 11 2017, стор. 91 - 94

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

М. В. Гаман

д. н. з держ. упр., професор, перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України

N. Haman

PhD in Public Administration, Professor, Deputy Administrator of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Гаман М. В. Планування у процесі реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 91–94.

Haman, N. (2017), “Planning in the implementation strategy for socio-economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 91–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.