EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.759.6

І. І. Крилова

НЕДОВІРА ДО ВЛАДИ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Анотація

Статтю присвячено визначенню та науковому обгрунтуванню категорії недовіри суспільства державній владі як зворотної сторони довіри. Розкриваються питання сутності держави та суспільного договору, необхідних чинників існування демократичної держави. У статті розглядаються статистичні дані щодо рівня народної довіри владі, а також останні події народного "правосуддя" в країні. Визначаються прояви недовіри в суспільстві, фактори ризику виникнення недовіри в суспільстві. З урахуванням історично-правового аналізу вивчаються наслідки проявів недовіри до влади в Україні.
Аналізуються випадки реагування суспільства на бездіяльність державних органів, від народної саморегуляції до самосуду, здатності суспільства регулювати певні процеси та вирішувати питання, що належать до компетенції державних органів. Надається правова оцінка проявам саморегуляції.

І. Krylova

MISTRUST OF AUTHORITIES. LEGAL CONSEQUENCES

Summary

The article is devoted to the definition and categories of scientific substantiation society distrust state power as the backside of trust. Disclosed question the nature of the state and the social contract necessary factors of a democratic state. The article examines statistics on the level of public confidence in government, and the latest developments of the national "justice" in the country. Identify signs of mistrust in society, risk factors distrust in society. Given the historical and legal analysis examines the effects of the manifestations of distrust of government in Ukraine.
Analyzed cases of public response to inaction of public authorities, from people's self to the mob, the ability of society to regulate certain processes and address issues within the purview of state authorities. Provided legal assessment manifestations of self-regulation.

№ 13 2017, стор. 74 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

І. І. Крилова

к. юр. н., заступник керуючого справами, Апарат Верховної Ради України

І. Krylova

Honored Lawyer of Ukraine, Deputy Chief Manager Secretary General, оf The Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Крилова І. І. Недовіра до влади. правові наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 74–78.

Krylova, І. (2017), “Mistrust of authorities. legal consequences”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 74–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.