EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

STATE FIRE SECURITY MANAGEMENT AS ONE OF THE PRIORITY TASKS OF THE STATE
R. Yakovchuk, A. Samijlo, M. Gaponchuk, A. Kazybrid

Назад

УДК: 351.746: 614.8

R. Yakovchuk, A. Samijlo, M. Gaponchuk, A. Kazybrid

STATE FIRE SECURITY MANAGEMENT AS ONE OF THE PRIORITY TASKS OF THE STATE

Анотація

The article determines that the provision of fire safety as a direction of ensuring the national security in Ukraine is one of the most important and priority tasks of the state in protecting people lives, national wealth and the environment. Given the urgency of the issues of ensuring fire safety and the growth of modern challenges and threats, in Ukraine central and local executive authorities and self-government within their competence should persistently and purposefully organize on a regular basis the development and the introduction of effective organizational and scientific and technical measures addressing the reliable prevention of fires and their suppression, and ensuring the necessary level of fire safety of settlements and objects.
Fire safety management as a kind of public administration has its own characteristics, which are caused by a specific object and subject in this sphere. The basis of the subjective structure is the forces and means of the system of fire protection, which carry out tasks for the prevention and extinguishing of fires, the salvation of people, property, etc. The specific object of management is, on the one hand, the life and health of people, their rights and freedoms, material and spiritual values, the normal activities of state institutions, on the other — the physical and legal persons who are obliged to adhere to the rules of fire safety, as well as subordinate units in relation to governing bodies.
Thus, public fire safety management is a complex multidimensional and multidimensional process and depends on a clear regulatory definition of the powers of general and special actors that implement it. The conclusions made in the article can be used during theoretical substantiation and practical development to improve the efficiency of public administration in the field of fire safety.

Р. С. Яковчук, А. В. Саміло, М. І. Гапончук, А. М. Казибрід

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНЕ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ

Summary

У статті визначено, що забезпечення пожежної безпеки як напрям забезпечення національної безпеки України є одним із найважливіших та пріоритетних завдань держави щодо охорони та захисту життя людей, національного багатства та довкілля. Враховуючи актуальність проблематики забезпечення пожежної безпеки та зростання сучасних викликів і загроз, в Україні центральні та місцеві органи виконавчої влади та самоврядування в межах своєї компетенції повинні наполегливо та цілеспрямовано на постійній основі організовувати розроблення та впровадження в регіонах і відповідних галузях ефективних організаційних і науково-технічних адресних заходів щодо надійного запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів.
Управління пожежною безпекою як різновид державного управління має свої особливості, які обумовлені специфічним об'єктом та суб'єктом у цій сфері. Основу суб'єктного складу становлять сили й засоби системи протипожежного захисту, які виконують завдання з профілактики і гасіння пожеж, рятування людей, майна тощо. Специфічним об'єктом управління є, з одного боку, життя і здоров'я людей, їх права і свободи, матеріальні і духовні цінності, нормальна діяльність державних інституцій, з іншого — фізичні та юридичні особи, які зобов'язані дотримуватись правил пожежної безпеки, а також підлеглі підрозділи стосовно керівних органів.
Таким чином, державне управління пожежною безпекою є складним багатоаспектним та багатоплановим процесом та залежить від чіткого нормативного визначення повноважень загальних та спеціальних суб'єктів, які його здійснюють. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обгрунтування та практичної розробки підвищення ефективності державного управління у сфері пожежної безпеки.

№ 21 2017, стор. 85 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 646

Відомості про авторів

R. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


A. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


M. Gaponchuk

Lviv State University of Life Safety, Lviv

М. І. Гапончук

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


A. Kazybrid

Lviv State University of Life Safety, Lviv

А. М. Казибрід

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Як цитувати статтю

Yakovchuk R., Samijlo A., Gaponchuk M., Kazybrid A. State fire security management as one of the priority tasks of the state. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 85–90.

Р. С. Яковчук, Саміло, А. В., Гапончук, М. І. and Казибрід, А. М. (2017), “Державне управління у сфері пожежної безпеки як одне із пріоритетних завдань держави”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 85–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.