EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО РУХУ КАПІТАЛУ У ДОКРИЗОВИЙ (2007—2009 РР.) ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. І. Мелещенко, І. О. Лазнева

Назад

УДК: 339.727.22

А. І. Мелещенко, І. О. Лазнева

МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО РУХУ КАПІТАЛУ У ДОКРИЗОВИЙ (2007—2009 РР.) ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції, чинники та передмови кон'юнктурних змін на ринках прямих іноземних інвестицій у до кризовий (2000—2007 рр.) та посткризовий періоди. Яким чином міжнародна фінансова криза вплинула на розподіл прямих іноземних інвестицій серед розвинутих країн світу, країн, що розвиваються, на окремі галузі світової економіки? Чому деякі міжнародні корпорації — системні інтегратори, носії світових брендів та новітніх технологій, які знаходяться на вершині ланцюжка доданої вартості, навпаки зміцнили своє фінансове становище, провівши злиття та поглинання саме під час фінансової кризи у глобальній економiці.
Здійснений аналіз впливу зазначених процесів на світову економіку, дозволяє спрогнозувати подальший рівень розподілу потоків міжнародних фінансових інвестицій у майбутньому та їх можливу кореляцію із зростанням ВВП країн.

A. Meleshenko, I. Lazneva

INTERNATIONAL FEATURES OF WORLD CAPITAL MOVEMENTS IN THE PRE-CRISIS (2007—2009) AND POST-CRISIS PERIODS IN TERM OF GLOBALISATION

Summary

In the article considered main tendencies, indicators and backgrounds of conjuncture changes on direct foreign investments market in the pre-crisis (2007—2009) and by a post-crisis periods. How did the financial crisis impact on the distribution of direct foreign investments among the developed countries of the world, on developing countries, on the certain industries of world economy? Why certain international corporations — system integrators, carriers of world brands and the newest technologies which are located at the tops of the value added, on the contrary, strengthened their financial position having implemented mergers and acquisitions precisely during of the financial crisis global economic.
It done analyze the influence of above-mentioned processes on the economy allows to predict the further level of the distribution of flows of foreign investments in the future and their possible correlation with the increasing GDP of countries.

№ 23 2017, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University


І. О. Лазнева

к. і. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

I. Lazneva

Candidate of Historical Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

Як цитувати статтю

Мелещенко А. І., Лазнева І. О. Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 34–38.

Meleshenko, A. and Lazneva, I. (2017), “International features of world capital movements in the pre-crisis (2007—2009) and post-crisis periods in term of globalisation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.