EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ
А. І. Іващенко, Д. Ф. Юсупова

Назад

УДК: 330.222:658

А. І. Іващенко, Д. Ф. Юсупова

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку інвестиційного клімату України, досліджено динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України та їх відношення, вивчено класифікацію інвестицій за різноманітними критеріями, проаналізовано розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності та за джерелами фінансування, надано рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Встановлено, що стратегічною метою української зовнішньоекономічної політики є активне залучення країни до міжнародних інтеграційних процесів. Однак реалізація цього завдання вимагає концентрації значних інтелектуальних, матеріальних, фінансових і природних ресурсів для розвитку стратегічних, "проривних" технологій як основних чинників конкурентоспроможності в світовому співтоваристві. Встановлено, що сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать оновлення виробництва, модернізація і нарощування основних засобів підприємств, успіх структурної перебудови економіки, вирішення соціальних та екологічних проблем. Визначено, що в нинішніх умовах надходження іноземних інвестицій в економіку є чинником зростання ВВП, важливим джерелом створення робочих місць у кінцевому підсумку сприяє успішній інтеграції України в європейське і світове господарство.

A. Ivashchenko, D. Yusupova

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

Summary

In the article the modern tendencies of investment climate development in Ukraine are investigated, the dynamics of direct foreign investments in the economy of Ukraine and their relations are investigated, the classification of investments according to various criteria has been studied, the distribution of capital investments under economic activity and sources of financing has been analyzed, recommendations for improving the investment climate in Ukraine It was established that the strategic goal of Ukrainian foreign economic policy is to actively involve the country in international integration processes. However, the realization of this task requires the concentration of significant intellectual, material, financial and natural resources for the development of strategic, "breakthrough" technologies as the main factors of competitiveness in the world community. It has been established that today the efficiency of investment policy depends on the renewal of production, modernization and expansion of capital assets of enterprises, the success of structural adjustment of the economy, solving of social and environmental problems. It is determined that under the current conditions the inflow of foreign investments into the economy is a factor in GDP growth, an important source of job creation, ultimately, contributes to the successful integration of Ukraine into the European and world economy.

№ 1 2018, стор. 25 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 303

Відомості про авторів

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Ivashchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"


Д. Ф. Юсупова

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

D. Yusupova

Student of Master's program "Financial Management in Business", State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

Як цитувати статтю

Іващенко А. І., Юсупова Д. Ф. Тенденції розвитку інвестиційного клімату України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 25–31.

Ivashchenko, A. and Yusupova, D. (2018), “Trends in the development of the investment climate in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 25–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.