EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті визначено сутність поняття "економічна безпека" після аналізу різних підходів до тлумачення поняття економічної безпеки держави за допомогою таких характеристик, як: стійкість та стабільність, економічна незалежність, самовідтворення та саморозвиток, національні інтереси. Виявлено, що при виникненні і формуванні нових напрямів розвитку, глобалізація створює несприятливі умови для економічної безпеки держави. Сучасний стан розвитку економіки зумовлює необхідність врахування цих викликів з метою забезпечення стабільного розвитку та конкурентоспроможності національної економіки України. Охарактеризовано внутрішні та зовнішні загрози, що зумовлюють недостатній рівень стабільності економіки, а, як наслідок, і відповідно зниження рівня економічної безпеки нашої держави. Наведено найважливіші національні економічні інтереси, від реалізації яких залежить майбутнє України, добробут і процвітання нації, згідно з думкою співробітників Національного інституту стратегічних досліджень, а також запропоновано деякі шляхи вдосконалення політики економічної безпеки.

Z. Hbur

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article defines the essence of the concept of "economic security" by analyzing various approaches to the interpretation of the concept of economic security of the state with the help of such characteristics as: stability and stability, economic independence, self-development and self-development, national interests. It was revealed that in the emergence and formation of new directions of development, globalization creates unfavorable conditions for the economic security of the state. The current state of development of the economy necessitates the consideration of these challenges in order to ensure the stable development and competitiveness of the national economy of Ukraine. The internal and external threats, which determine the insufficient level of stability of the economy, are described, and as a consequence, and consequently, the level of economic security of our state is lowered. The most important national economic interests, the realization of which depends on the future of Ukraine, the welfare and prosperity of the nation, according to the opinion of the staff of the National Institute for Strategic Studies, and also suggests some ways to improve the policy of economic security.

№ 2 2018, стор. 97 - 101

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 2007

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Економічна безпека України в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 97–101.

Hbur, Z. (2018), “Economic security of Ukraine in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.