EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОДАЛЬШОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
А. П. Миколаєць

Назад

УДК: 351

А. П. Миколаєць

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОДАЛЬШОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Визначено, що процес подальшого розвитку громадянського суспільства може бути більш ефективним лише в умовах подальшої демократизації суспільства, інституціоналізації його громадських об'єднань, створення необхідних умов для розвитку індивідуумів. Цей процес багато в чому залежить від ефективності взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної та місцевої влади. Таким чином, проблема громадянського суспільства належить до числа фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох століть розум людства. Перше осмислення розуміння громадянського суспільства з'явилося з виникненням держави і поділу суспільства на державну і недержавну сфери людської життєдіяльності. У зв'язку з цим питання про взаємовідносини влади і суспільства став центром загальної уваги і був найважливішою основою розвитку реформування та демократизації в нашій країні.
Зазначено, що міру підвищення культурного рівня, придбання управлінських навичок, компетенції в судженні про найважливіші суспільно-державні проблеми, громадяни через інститути громадянського суспільства будуть брати на себе все більше функцій державної влади, і переходити до самоврядування. Поки ж у ході політичної реформи члени суспільства повинні мати гарантовану законом і забезпечену всім механізмом реформованої державної структури можливість вільно висловлювати свою політичну волю і підвищувати рівень своєї громадянської культури. Серйозною перешкодою на шляху формування громадянського суспільства є українська бюрократія. В ході тривалого історичного розвитку вона перетворилася на потужне соціальне утворення, яке функціонує не тільки як внутрішньодержавна, але і суспільна структура, що заміняє собою справжні громадські утворення економічного і соціального порядку.

A. Mikolaets

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE FURTHER DEMOCRACY OF SOCIETY

Summary

It is determined that the process of further development of civil society can be more effective only in the conditions of further democratization of society, institutionalization of its public associations, creation of the necessary conditions for the development of individuals. This process depends largely on the effectiveness of the interaction of civil society institutions and state and municipal authorities. Thus, the problem of civil society is one of the fundamental scientific problems that has been troubling for many secrets of the minds of mankind. The first comprehension of the understanding of civil society came with the emergence of the state and the division of society into the state and non-state spheres of human life. In this regard, the issue of the relationship between government and society has become a center of general attention and was the most important basis for the development of reformation and democratization in our country.
It is noted that as a measure of increasing cultural level, acquisition of managerial skills, competence in judging the most important socio-public problems, citizens through civil society institutions will assume more and more functions of state power and go to self-government. In the meantime, in the course of political reform, members of society should have the opportunity to freely express their political will and to raise their level of civil culture guaranteed by law and equipped with the whole mechanism of the reformed state structure. A serious obstacle to the formation of civil society is the Ukrainian bureaucracy. In the course of its long historical development, it has become a powerful social formation, which functions not only as an internal state but also a social structure that replaces real social education of economic and social order.

№ 5 2018, стор. 100 - 103

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Миколаєць А. П. Розвиток громадянського суспільства в умовах подальшої демократизації суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 100–103.

Mikolaets, A. (2018), “Civil society development in the conditions of the further democracy of society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 100–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.