EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Д. Б. Зайцев, А. М. Валюх

Назад

УДК: 351//354

Д. Б. Зайцев, А. М. Валюх

АНАЛІЗ ФАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Збереження природного капіталу України й підвищення енергоефективності у сфері державного управління стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграційних процесів. У статті розглянуто сучасний екологічний стан регіону на прикладі Рівненської області, що є основою збереження природного капіталу відповідно до європейських нормативів і стандартів. Особливу увагу приділено лісовим ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у питаннях збереження природи й підвищення енергоефективності. Проаналізовано стан довкілля Рівненщини та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення української системи управління збереженням природного капіталу, обгрунтовано необхідність проведення змін у державній політиці.

D. Zaitsev, A. Valyukh

ANALYSIS OF THE ACTUAL ECOLOGICAL SITUATION OF RIVNE REGION AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF A PRESERVING NATURAL CAPITAL SYSTEM AND ENERGY EFFICIENCY

Summary

Preserving natural capital of Ukraine and increasing energy efficiency in the sphere of public administration have been an important issue today, during the development of integration processes. In this article the modern ecological condition of the region is considered on the example of the Rivne region, which is the basis of preservation of natural capital in accordance with European norms and standards. Particular attention is devoted to forest resources of Ukraine. The main ways of elimination of shortcomings, gaps, contradictions in the issues of conservation of nature and increase of energy efficiency have been offered. The state of the environment of Rivne region has been analyzed and on this basis new European tendencies of improvement of the Ukrainian system for managing the preservation of natural capital have been determined, the necessity of changes in the state policy has been substantiated.

№ 8 2018, стор. 100 - 106

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

D. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


А. М. Валюх

директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Valyukh

Director of Scientific-Research Institute of Economics and Management, PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Зайцев Д. Б., Валюх А. М. Аналіз фактичної екологічної ситуації рівненщини як передумова розвитку системи збереження природного капіталу та енергоефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 100–106.

Zaitsev, D. and Valyukh, A. (2018), “Analysis of the actual ecological situation of rivne region as a prerequisite for the development of a preserving natural capital system and energy efficiency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 100–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.