EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Г. О. Закаблук

Назад

УДК: 336.67

Г. О. Закаблук

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Анотація

У статті запропоновано досліджувати динаміку показників фінансово-економічного стану промислових підприємств на засадах інтегрального оцінювання. Систематизовано фінансово-економічні показники промислового підприємства за такими групами, як: показники майнового потенціалу, показники ліквідності показники фінансової стійкості показники рентабельності. Узагальнено етапи розрахунку інтегрального показника фінансово-економічного стану підприємства: формування масиву вихідних даних, формування системи фінансових показників, що характеризують діяльність підприємства та їх розрахунок, визначення групових інтегральних показників, визначення інтегрального показника фінансово-економічного стану підприємства. За результатами розрахунків за період 2012—2016 рр. на прикладі ПАТ "Мотор Січ" доведено, що інтегральний показник фінансової стійкості є найнижчим, але він має зростаючу тенденцію, інтегральний показник ділової активності за весь досліджуваний період був найвищим, а у 2016 році він знизився, інтегральні показники ліквідності та майнового потенціалу мають зростаючу тенденцію, інтегральний показник рентабельності у 2016 році порівняно з 2015 роком знизився. Загальний інтегральний показник фінансово-економічного стану ПАТ "Мотор Січ" свідчить про недостатньо ефективне управління підприємством, оскільки за досліджуваний період коливається в межах від 0,52 до 0,58, що визначається як задовільний рівень.

Н. Zakabluk

INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTEGRAL ASSESSMENT

Summary

The article proposes to investigate the dynamics of indicators of financial and economic state of industrial enterprises on the basis of integral estimation. The financial-economic indicators of the industrial enterprise are systematized in such groups as: indicators of property potential, indicators of liquidity indicators of financial stability, profitability indicators. The stages of the calculation of the integral indicator of the financial and economic state of the enterprise are summarized: the formation of an array of output data, the formation of a system of financial indicators that characterize the enterprise and its calculation, the definition of group integral indicators, the definition of the integral indicator of the financial and economic state of the enterprise. According to the results of calculations for the period 2012—2016 on the example of PJSC "Motor Sich" it is proved that the integral index of financial stability is the lowest, but it has a growing tendency, the integral index of business activity for the whole period under study was the highest, and in 2016 it decreased , integral indicators of liquidity and property potential have a growing trend, the integral indicator of profitability in 2016 compared with 2015 has decreased. The overall integral indicator of the financial and economic state of Motor Sich PJSC suggests that the enterprise is not operating efficiently enough, since the period under study ranges from 0.52 to 0.58, which is defined as a satisfactory level.

№ 12 2018, стор. 36 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

Г. О. Закаблук

к. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету

Н. Zakabluk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics, Classic Private University

Як цитувати статтю

Закаблук Г. О. Дослідження динаміки показників фінансово-економічного стану промислових підприємств на засадах інтегрального оцінювання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 36–41.

Zakabluk, Н. (2018), “Investigation of the dynamics of indicators of the financial and economic state of industrial enterprises on the basis of integral assessment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.