EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. В. Лебеденко

Назад

УДК: 332.33:33.025:631.11

О. В. Лебеденко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Досліджено динаміку внесення органічних і мінеральних добрив аграрними підприємствами України. Визначено причини звуженого відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах: високий рівень сільськогосподарського освоєння та розораності території, недотримання нормативів щодо структури посівних площ, недостатня кількість внесених органічних та мінеральних добрив. Виявлено, що проблеми незбалансованого землекористування обумовлені глибокою економічною кризою, яка охопила сільське господарство та порушенням паритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Запропоновано напрями державного регулювання відтворення земельних ресурсів: контроль за використанням і охороною земель сільськогосподарського призначення; стимулювання впровадження ресурсозберігаючих і безпечних технологій та систем землеробства; ведення екологічного моніторингу; застосування санкцій за неефективне використання земель сільськогосподарського призначення, погіршення якості грунтового покриву; вирішення проблеми паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію.

O. Lebedenko

FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The dynamics of introduction of organic and mineral fertilizers by agrarian enterprises of Ukraine is researched. The reasons of the reduced reproduction of soil fertility in agrarian enterprises are determined: high level of agricultural development and cultivation of the territory, non-compliance with norms regarding the structure of crops, insufficient amount of organic and mineral fertilizers. It has been revealed that the problems of unbalanced land use are due to the deep economic crisis, which covered agriculture and violated the parity of prices for agricultural and industrial products. The directions of state regulation of reproduction of land resources are proposed: control over the use and protection of agricultural land; stimulating the introduction of resource-saving and safe technologies and agricultural systems; environmental monitoring; application of sanctions for inefficient use of agricultural land, deterioration of soil quality; the solution of the problem of the parity of prices for agricultural and industrial products.

№ 15 2018, стор. 15 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dneprо State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Лебеденко О. В. Державне регулювання відтворення земельних ресурсів в аграрних підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 15–17.

Lebedenko, O. (2018), “Factors and conditions reproduction of soil fertility in the agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 15–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.