EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
О. П. Євсюков

Назад

УДК: 352 (477): 322

О. П. Євсюков

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Обгрунтовано, що забезпечення соціально-економічної безпеки держави, зокрема України, повинно відбуватися за допомогою системного визначення викликів. Визначено, що серед цих викликів особливе місце займає корупція. Вона становить підгрунтя для вдосконалення механізмів державного впливу (правового й організаційного) в цій сфері. З'ясовано, що ці механізми відзначаються динамічністю реагування на сучасні виклики та загрози. Проаналізовано Стратегію національної безпеки України на предмет визначення корупції як негативного фактору соціально-економічної безпеки держави. Сформульовано перспективні напрями її забезпечення. Відзначено, що переважна більшість глобальних процесів, що конституюють нові способи комунікацій і діяльності, у тому числі щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, допускають формування та правове оформлення нових відносин, а також інститутів у системі державного управління у цій сфері.

O. Yevsiukov

MODERN CHALLENGES OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AND STATE MECHANISMS FOR THEIR IDENTIFICATION

Summary

It was substantiated that the provision of social and economic security of the state, specifically Ukraine, must be carried out with the help of the systematic determination of the challenges to it. It was determined that corruption make up the foundation for the social and economic security of the state and for increasing of its mechanisms (legal and organizational) in this sphere. It was defined that these mechanisms are characterized by dynamic response to the present-day challenges and threats. The Strategy of National Security of Ukraine was analyzed for the purpose of determining corruption as a negative factor of socio-economic security of the state. The perspective directions of its provision were formulated. It is noted that the overwhelming majority of the global processes, which constitute the new ways of communication and activity, including the ones, which concern the provision of social and economic security, allows the formation and legalization of new relations, as well as institutions in the system of state administration in this field.

№ 15 2018, стор. 77 - 79

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 89

Відомості про авторів

О. П. Євсюков

к. психол. н., доц., професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

O. Yevsiukov

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Service, Management and Training in International Projects, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.