EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Т. П. Шепель

Назад

УДК: 657.37

Т. П. Шепель

РОЛЬ І МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Сучасні автоматизовані системи обліку інформаційних масивів дозволяють розширити спектр наданої інформації та прискорити процес її отримання, але принципово не вирішують проблему оперативного управління виробництвом.
У такому контексті проблема оперативного забезпечення управлінського персоналу достовірною управлінською інформацією є однією з основних на шляху підвищення ефективності виробництва.
Управлінська звітність призначена для використання в управлінні фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, при цьому її зміст, періодичність, терміни, форми і порядок складання визначаються самостійно підприємством. У цьому полягає головна відмінність формування управлінської звітності від фінансової, складання якої чітко регламентовано.
Управлінська звітність центрів відповідальності витрат підприємства, сформована за запропонованим алгоритмом, дозволить задовольнити інформаційні потреби внутрішньогосподарського управління, оперативно контролювати витрати на різних рівнях управління, оцінювати діяльність підрозділів за результатами аналізу форм звітності.
Узагальнення витрат, які формуються в кожному сегменті діяльності підприємства, повинно грунтуватися на обліку й аналізі всіх витрат протягом звітного періоду. Кожний сегмент діяльності підприємства, сформований у межах системи управлінського обліку, звітності та бюджетування, повинен не тільки якісно вести управлінський облік, але і складати форми управлінської звітності та формувати операційні та фінансові бюджети.

T. Shepel

THE ROLE AND PLACE OF MANAGERIAL REPORTING IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES

Summary

Modern automated systems of accounting of information arrays allow expanding the range of information provided and accelerating the process of obtaining it, but fundamentally do not solve the problem of operational management of production.
In this context, the problem of operational management of management personnel with reliable management information is one of the main ways to increase the efficiency of production.
Management accounting is intended for use in the management of financial and economic activities of business entities, while its content, frequency, timing, form and procedure of compilation are determined independently by the enterprise. This is the main difference between the formation of managerial reporting from financial, the composition of which is clearly regulated
Management reporting of cost centers of the enterprise, formed according to the proposed algorithm, will meet the information needs of the internal management, quickly control the costs at different levels of management, evaluate the activities of units through the analysis of reporting forms.
The generalization of costs, which are formed in each segment of the enterprise, should be based on the accounting and analysis of all expenses during the reporting period. Each segment of the company's activity, formed within the system of management accounting, reporting and budgeting, should not only maintain high-quality management records, but also form management accounts and form operational and financial budgets.

№ 16 2018, стор. 31 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

Т. П. Шепель

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

T. Shepel

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Шепель Т. П. Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 31–34.

Shepel, T. (2018), “The role and place of managerial reporting in improving the efficiency of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.