EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
О. В. Капштик

Назад

УДК: 351.86

О. В. Капштик

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті автор дослідив генезис поняття і сутності стратегічних комунікацій. За результатами дослідження виявлено, що в наукових колах наявні суттєві розбіжності в інтерпретації комунікацій та відсутній консенсус щодо їх принципової відмінності чи тотожності. Зважаючи на зазначене, перед Україною нині постає цілий комплекс інструментальних завдань у сфері стратегічних комунікацій, без реалізації яких не можна говорити про ефективну діяльність сектору безпеки і оборони для забезпечення національних інтересів в умовах гібридної війни з боку Російської Федерації. Зважаючи на зазначене, автор зробив спробу сформулювати принципово нове визначення терміна "стратегічні комунікації у секторі безпеки і оборони України", що удосконалить понятійно- категоріальний апарат означеної сфери дослідження з метою просування Україною своїх національних інтересів у сучасних реаліях.

O. Kapshtyk

THE CONCEPT AND ESSENCE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS AS A MEANS OF ENSURING NATIONAL SECURITY

Summary

In this article, the author investigated the concept and essence of strategic communications. According to the results of the research, it is revealed that in scientific circles there are significant differences in the interpretation of communications and there is no consensus on their fundamental difference or identity. Taking this into account, Ukraine faces a whole range of instrumental tasks in the sphere of strategic communications, without which it is impossible to speak about the effective operation of the security and defense sector to ensure national interests in a hybrid war from the part of the Russian Federation. Taking this into account, the author made an attempt to formulate a fundamentally new definition of the term "strategic communications in the security and defense sector of Ukraine", which improves the notion-categorical apparatus of the designated field of research with the goal of promoting Ukraine's national interests in contemporary realities.

№ 16 2018, стор. 109 - 113

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Капштик О. В. Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 109–113.

Kapshtyk, O. (2018), “The concept and essence of strategic communications as a means of ensuring national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 109–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.