EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
М. Д. Пасічний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.28

УДК: 336.2.33

М. Д. Пасічний

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

Статтю присвячено питанням розвитку теоретичних і методологічних засад формування бюджетної політики за умов економічної кризи. Визначено, що одночасна реалізація заходів фіскальної політики стосовно забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення рівня соціальних стандартів за умов затяжної рецесії 1990-х років мала низький рівень ефективності. Ідентифіковано, що можливості стимулювання економіки за рахунок збільшення дефіциту в період кризових трансформацій для країни з емерджентною економікою є обмеженими. Обгрунтовано доцільність запровадження фіскальних правил стосовно обмеження основних показників бюджету до ВВП, що сприятиме посиленню рівня фінансової стабільності. Ключовим завданням бюджетної політики є зниження рівня державного боргу, який зріс з 12,3 % ВВП у 2007 році до 71,8 % ВВП у 2017 році та боргового навантаження на бюджет. Посилення ефективності потребують заходи щодо рефінансування зовнішніх запозичень, враховуючи особливість відкритої моделі національної економіки. Ургентним залишаються питання підвищення дієвості пруденційного управління борговими ризиками, оцінки стану боргової безпеки держави та розробки системи дієвих заходів управління державних боргом.

Ключові слова: бюджетна політика; економічна рецесія; видатки бюджету; дефіцит бюджету; державний борг.

Література

1. Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42 (1). — С. 199—215.
2. Mountford, A., Uhlig, H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? Journal of applied econometrics, 24 (6). — С. 960—992.
3. Baum, A., Koester, G. B. (2011). The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle-evidence from a threshold VAR analysis.
4. Боголіб Т.М. Бюджетна політика як інструмент макроекономічної стабільності. Економічний часопис-ХХІ. — 2015. — № 3—4 (1). — С. 84—87.
5. Грабчук О. М. Фінансове регулювання розвитку економіки України у стані глибокої рецесії. Економічний аналіз. — 2014. — № 18 (2). — С. 134—141.
6. Лисяк Л.В. Політика фіскальної консолідації в Україні як інструмент стабілізації державних фінансів. Ефективна економіка. 2015. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4239
7. Chugunov I.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. — 2018. — № 1 (13). — Ч. 1. — С. 54—61.
8. Чугунов І.Я., Собчук С. І. Формування бюджетної політики економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. — 2018. — № 3. — С. 103—116.
9. Dornbusch R., Edwards S. (1991). The macroeconomics of populism. In The macroeconomics of populism in Latin America (pp. 7—13). University of Chicago Press.
10. Власюк О.С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації: монографія. — К.: НІСД, 2014. — 432 с.

M. Pasichnyi

BUDGET POLICY IN THE ECONOMIC CRISES

Summary

This article is devoted to the issues of improving the theoretical and methodological basis of budget policy formation in the economic crisis. Author found out that episodes of fiscal policy implementation, which simultaneously included measures aimed to achieve the macroeconomic stability and spending increases to improve the living standards, when Ukrainian economy was in deep recession in 1990-s had low efficiency level. We identified that abilities to boost the economic growth by the deficit financing practice are limited for emerging-market countries under crisis transformation. The fiscal rules, which restricted the level of the main budget indicators to GDP ratio in order to enhance the financial stability are proposed. The vital task of fiscal policy is to decline the weight of public debt in GDP, cause its level sharply climbed from 12.3 % GDP in 2007 to 71.8 % GDP in 2017, also we need to reduce the public debt costs. Considering the national economic model author highlighted the essentiality of question, which devoted to raising the efficiency of the external public debt refinancing. The improvement of the quality level of prudential debt risks management, the assessment of national debt security and formation of the public debt management system are urgent for our country.

Keywords: udget policy; economic recession; budget expenditures; budget deficit; government debt.

References

1. Blanchard, O. Dell'Ariccia, G. and Mauro, P. (2010), "Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money", Credit and Banking, vol. 42 (1), pp. 199—215.
2. Mountford, A. and Uhlig, H. (2009), "What are the effects of fiscal policy shocks?", Journal of applied econometrics, vol. 24 (6), pp. 960—992.
3. Baum, A. and Koester, G.B. (2011), "The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle-evidence from a threshold VAR analysis", Discussion Paper Series 1: Economic Studies, vol. 3.
4. Boholib, T.M. (2015), "Budget policy as an instrument of macroeconomic stability", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 3—4 (1), pp. 84—87.
5. Hrabchuk, O.M. (2014), "Financial regulation of the development of Ukraine's economy in a state of deep recession", Ekonomichnyj analiz, vol. 18 (2), pp. 134—141.
6. Lysiak, L.V. (2015), "Policy fiscal consolidation in Ukraine as an instrument of public finances stabilization", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4239 (Accessed 15 Sept 2018).
7. Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1 (13), no. 1, pp. 54—61.
8. Chuhunov, I.Ya. and Sobchuk, S.I. (2018), "Formation of the budget policy of the country's economic development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 103-116.
9. Dornbusch, R. and Edwards, S. (1991), "The macroeconomics of populism", In The macroeconomics of populism in Latin America, pp. 7—13, University of Chicago Press, Chicago, USA.
10. Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine.

№ 19 2018, стор. 28 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

М. Д. Пасічний

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Pasichnyi

Ph.D (Economics), Associate Professor, Senior Lecture on Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Пасічний М. Д. Бюджетна політика за умов економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 28–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.28

Pasichnyi, M. (2018), “Budget policy in the economic crises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 28–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.