EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Л. В. Домбровська, В. К. Потриваєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.39

УДК: 336.71

Л. В. Домбровська, В. К. Потриваєва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлюються результати всебічного аналізу як загального обсягу ресурсів, так і їх складових, сформованих комерційними банками України упродовж 2015—2017 рр. За результатами виконаного дослідження зроблено висновок про існування проблем у сфері формування банківських ресурсів, викликаних тотальними втратами кількісного складу другого рівня вітчизняної банківської системи внаслідок негативного впливу цілої низки негараздів соціально-економічного та політичного, а також суто внутрішньосистемного характеру. Зроблено критичне зауваження стосовно передчасності позитивного оцінювання виявленого збільшення загальної ресурсної бази комерційних банків України упродовж аналізованого періоду, оскільки позитивна тенденція зміни її обсягу обумовлена переважно поступовим збільшенням розміру власного капіталу, досягнутого переважною більшістю українських банків шляхом отримання коштів з переоцінки основних засобів, надходження раніше не сплачених відсотків, залучення коштів на умовах субординованого боргу. Узагальнення динаміки значень показників, включених до системи оцінки стану управління власним капіталом вітчизняних комерційних банків у цілому вказало на позитивні тенденції. Водночас наголошено на тому, що такі зміни стали можливими здебільшого завдяки зусиллям засновників, зацікавлених у докапіталізації банків шляхом нарощування акціонерного капіталу.
За результатами дослідження зроблено висновок про підвищення ступеня покладання українських комерційних банків на внутрішні джерела ресурсів, а не на зовнішнє фінансування, на що вказує зменшення частки коштів, запозичених від Національного банку та від інших комерційних банків, у загальній банківській ресурсній базі. Водночас зауважено, що недостатня активність українських банків щодо розміщення сформованих ресурсів на ринку кредитно-інвестиційних послуг упродовж 2015—2017 рр. спричинила низький рівень ефективності використання сформованих банківських ресурсів.

Ключові слова: комерційні банки; банківські ресурси; власний капітал; залучені та запозичені ресурси; управління ресурсами банків.

Література

1. Корольова Н.М. Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах / Н.М. Корольова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія "Економіка і управління". — 2015. — Вип. 32. — С. 235—244.
2. Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

L. Dombrovska, V. Potrivaeva

MODERN TRENDS IN RESOURCE MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

Summary

The article highlights the results of a comprehensive analysis as a general volume of resources, and their components, formed by commercial banks of Ukraine during 2015—2017 years. According to the results of the conducted research. The conclusion is made about the existence of problems in the banking sector resources caused by total losses of the quantitative composition of the second level of the domestic banking system due to the negative impact of a whole series social, economic and political problems, as well as purely social problems of intra-system characteristics. A critical remark is made regarding the premature positive evaluation of the revealed increase in total resource base of commercial banks of Ukraine during the analyzed period, since the positive tendency of changes in its volume is mainly due to a gradual increase in the amount of equity achieved by the overwhelming majority of Ukrainian banks by obtaining funds from revaluation of fixed assets, revenues from previously unpaid interest, attraction of funds on subordinated debt terms. Generalizating the dynamics of values of the indicators included in the system for assessing the state of own management the capital of domestic commercial banks, in general, indicated positive trends. At the same time, it has been stressed that such changes have become possible mostly due to the efforts of founders who are interested in capitalization banks by increasing share capital.
According to the results of the study, a conclusion was made on the increase the degree of laying Ukrainian commercial banks on domestic sources resources, rather than external financing, as indicated by a reduction in the share funds borrowed from the National Bank and from other commercial ones banks in the general banking resource base. At the same time it is noted that insufficient activity of Ukrainian banks in placing the existing ones resources on the market of credit and investment services during 2015—2017 caused a low level of efficiency of use of formed bank resources.

Keywords: commercial banks; bank resources; equity; borrowed resources; bank resource management.

References

1. Korol'ova, N.M. (2015), "Problems of development of the banking system of Ukraine in modern conditions", Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriia "Ekonomika i upravlinnia", vol. 32, pp. 235—244.
2. National Bank of Ukraine (2018), available at: https://www.bank.gov.ua/ (Accessed 10 Oct 2018).

№ 21 2018, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

Л. В. Домбровська

к. е. н., доцент, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет Україна, м. Миколаїв

L. Dombrovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Mykolayiv Interregional InstituteHuman Development of the University University "Ukraine, Mykolaiv, Ukraine


В. К. Потриваєва

магістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет Україна, м. Миколаїв

V. Potrivaeva

magistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University University "Ukraine, Mykolaiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Домбровська Л. В., Потриваєва В. К. Сучасні тенденції в управлінні ресурсами комерційних банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.39

Dombrovska, L. and Potrivaeva, V. (2018), “Modern trends in resource management of commercial banks of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.