EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ
О. Б. Пелех, Б. М. Юськів

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех, Б. М. Юськів

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

Анотація

Дослідження присвячене аналізу динаміки макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), пов'язаних з ринком праці, а конкретно — оплатою праці як складником ВВП. У статті проаналізовано взаємозв'язок між грошовими переказами мігрантів до України та структурою ВВП.
Проведено аналіз зв'язку грошових переказів і ВВП в Україні, використовуючи два показники: сукупна продуктивність переказів мігрантів та сукупна продуктивність праці мігрантів. Динаміку змін триелементної структури ВВП України проаналізовано за методою, яка передбачає визначення трьох оцінок змін — інтенсивність, швидкість і сталість (монотонність).
Сформульовано кілька висновків. Депресивна ситуація на ринку праці України (зниження реальної заробітної плати, зменшення кількості підприємств, зростання безробіття) призводить до того, що частина вивільнених працівників шукає роботу за кордоном (і як наслідок, зростання грошових переказів мігрантів, що одночасно різко знижує цінність переказів стосовно ВВП). "Праця", яка застосовувалася в Україні, частково перемістилася у "працю" за кордоном (не відбулося реально жодних ні технологічних, ні інноваційних зрушень, які виводять на конкурентне співвідношення (30:70)). Зароблені гривні (вдома), чи валюта (за кордоном) не створюють додаткових активів, а зміни у структурі ВВП є досить незначними, повільними та відбуваються хаотично.
Загалом, наслідки міграційних процесів є неоднозначними, але їхній вплив на соціально-економічний і політичний розвиток України зростає. Ступінь цього впливу багато в чому залежить від ефективності міграційної політики держави. Головним завданням розвитку системи управління міграцією є визначення максимально можливих і максимально узгоджених на міждержавному рівні меж внутрішньої компетенції держави в організації міграційного процесу.

Ключові слова: структурні зміни; валовий внутрішній продукт; сукупна продуктивність праці; сукупна продуктивність переказів; сукупна продуктивність праці мігрантів.

Література

1. Ніколайчук С. Очікується, що трудова міграція з України у середньостроковій перспективі буде знижуватися / Polska Agencja Prasowa "Biznes". 22.02.2018. URL: http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2493531,w-srednim-terminie-emigracja-zarobkowa-z-ukrainy-powinna-zaczac-spadac---nikolaichuk--nbu-
2. Dobija M. Labour Productivity Ratio and International Comparison of Eco-nomic Performance — Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations, "Emergo", 2008. Nr 1. S.3—19.
3. Dobija M. Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci. — 2013. — T. 74 (130). — S.7—24.
4. Dobija M. Rachunkowosc w systemie pomiaru aktywnosci ekonomicznej panstwa // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, 2014. Tom 75 (131), S.7—21.
5. Добия М. Бухгалтерский учет труда как основа товарно-денежной экономики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнардний збірник наукових праць. — 2010.— Випуск 1 (16). — С. 57—67.
6. Jonkisz-Zacny A. Zgodnosc poziomu produktywnosci pracy jako warunek jednoczenia panstw w unii walutowej // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. — 2015. — Nr 9 (945). — S. 125—136;
7. Jonkisz-Zacny A. Wzrost wartosci i produktywnosci rzeczowych aktywow trwalych jako czynnik rownowazenia nierownosci ekonomicznych // Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. — 2016. — Nr 48. — S.140—154.
8. Renkas J. Produktywnosc pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Bialorusi // Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. — 2015. — Nr 43 (3). — S. 352—361.
9. Пелех О.Б. Динаміка макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту України // Ефективна економіка. — 2018. — № 11.
10. Balance of payments yearbook 2004. Prepared by IMF. — Washington D.C.: IMF Publication, 2005. — 320 p.
11. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355
12. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності за 2001—2013 рр./ Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm
13. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010—2015рр.) / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip
14. Основні показники ринку праці (річні дані) / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm
15. Слободян О. Що ми знаємо про регіональний розподіл грошових переказів? / Аналітичний центр CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/shcho-my-znaiemo-pro-rehionalnyi-rozpodil-hroshovykh-perekaziv
16. Інформація про обсяги переказів фізичних осіб у іноземній валюті у 2018 році / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28142256

O. Pelekh, B. Yuskiv

MIGRANTS' MONEY TRANSFERS AS AN ELEMENT OF THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE

Summary

The study deals with the analysis of the economic changes' dynamics within the GDP structure, tied to labor market, and specifically to the wages level as an integral GDP element and migrants' money transfers to Ukraine. Two synthetic indexes were used to conduct the analysis — gross migrants' money transfer output and gross migrants' labor output. The three-fold Ukrainian GDP structure dynamics of changes (wages, migrants' money transfers and materiel actives' incomes) was being analyzed using the method outlining the three changes markers — intensity, speed and stability/monotony.
Based on the analysis results the following conclusions were drawn. The depressive situation on the Ukrainian labor market (decreasing of the wages' levels, of the enterprises' quantity, increasing unemployment) leads to the situation when part of unemployed workers seek job abroad. As a result, there is an increase in migrants' money transfers which drastically decreases transfers' value to the GDP. "Labor" previously used in Ukraine partially transfers abroad. This pairs with the lack of technological and innovation shifts which influence the competitive correlation within the GDP structure between labor and materiel actives (30:70). Generally, hryvnias earned at home and the currency earned abroad do not create additional actives, and the GDP structure changes remain insignificant, slow and chaotic.
Migration processes' outcomes remain contradictory and their influence upon social, economic and political development of Ukraine increases. Its level is substantially depending on the state migration policy efficiency. That is why the main objective of development of the migration management system is to define maximum possible and coordinated international boundaries for national competencies in the migration process organization.

Keywords: structural changes; GDP; gross output; gross transfer output; gross migrants' money transfer output.

References

1. Nikolaichuk, S. (2018), "It is expected that labor migration from Ukraine will decrease in the medium term", available at: http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2493531,w-srednim-terminie-emigracja-zarobkowa-z-ukrainy-powinna-zaczac-spadac---nikolaichuk--nbu-(wywiad (Accessed 14 October 2018).
2. Dobija, M. (2008), "Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance — Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examina-tions", Emergo, vol. 1, рр. 3—19.
3. Dobija, M. (2013), "Production and Cost Function in Macroeconomic Context", Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 74 (130), рр. 7—24.
4. Dobija, M. (2014), "Accounting as Part of an Activity Measurement System", Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 75(131), рр. 7—21.
5. Dobija, M. (2010), "Accounting for labor as a basis of commodity-money economy", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1(16), рр. 57—67.
6. Jonkisz-Zacny, A. (2015), "The consistency of labour productivity as a condition for unifying countries in the currency area", Zeszyty Naukowe, vol. 9(945), рр. 125—136.
7. Jonkisz-Zacny, A. (2016), "An increase in the value and productivity of tangible fixed assets as a factor in balancing economic inequalities", Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 48, рр. 140—154.
8. Renkas, J. (2015), "Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus", Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 43 (3), рр. 352—361.
9. Pelekh, O.B. (2018), "Microeconomic changes dynamics in the Ukrainian GDP structure", Efektyvna ekonomika, Vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10 (Accessed 14 October 2018).
10. International Monetary Fund (2005), Balance of payments yearbook 2004, IMF Publication, Washington, USA.
11. The National Bank of Ukraine (2018), "Dynamics of the volume of private money transfers to Ukraine", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355 (Accessed 14 October 2018).
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Production and distribution of gross domestic product by types of economic activity for 2001-2013", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm (Accessed 14 October 2018).
13. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Gross domestic product by production method and gross value added by types of economic activity (2010-2015)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip (Accessed 14 October 2018).
14. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Key labor market indicators (annual data)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm (Accessed 14 october 2018).
15. Slobodian, O. (2018), "What do we know about the regional distribution of money transfers?", available at: https://cedos.org.ua/uk/articles/shcho-my-znaiemo-pro-rehionalnyi-rozpodil-hroshovykh-perekaziv (Accessed 14 October 2018).
16. The National Bank of Ukraine (2018), "Information on volumes of transfers of individuals in foreign currency in 2018", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28142256 (Accessed 14 October 2018).

№ 22 2018, стор. 10 - 18

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1193

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University


Б. М. Юськів

д. пол. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

B. Yuskiv

Doctor of Political Science, Professor, Economic Cybernetics Department, Rivne State Humanitarian University

Як цитувати статтю

Пелех О. Б., Юськів Б. М. Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10

Pelekh, O. and Yuskiv, B. (2018), “Migrants' money transfers as an element of the ukrainian gdp structure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 10–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.