EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
О. В. Чумак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.38

УДК: 658.1:338.24

О. В. Чумак

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

Визначено розуміння категорії соціальна відповідальність за різними аспектами: соціогуманітарна сфера, економіка підприємства, державне управління. Виділено ключові переваги застосування соціальної відповідальності для підприємств державної форми власності з врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Запропоновано державним підприємствам розробляти економічну політику за такою структурою, яка забезпечить досягнення стратегічних орієнтирів щодо впровадження корпоративної соціальної відповідальності. Для оцінки можливостей виконання соціальної відповідальності підприємствами з часткою державного майна рекомендовано використовувати базову матрицю за напрямами політики соціальної відповідальності. Впровадження соціальної відповідальності пропонується здійснювати відповідно до етапу його розвитку, який визначається за показниками нерівності (базовий варіант матриці), представлених через співвідношення темпу приросту рентабельності та темпу приросту капіталізації підприємства. Охарактеризовано елементи розробленої матриці.

Ключові слова: управління державним підприємством; державне підприємство; соціальна відповідальність; державна власність

Література

1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки : Розпорядження КМУ від 27 травня 2015 р. № 662-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248295032
2. Сайт Фонду державного майна України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-management-rights-state/13215.html
3. Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І.Г. Савченко, О.В. Радченко. — Х.: ХНУ ВС, 2008. — 199 с.
4. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи / О.А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. — 2011. — № 1 (15). — С. 32—40.
5. Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. Колот // Економічна теорія: науковий журнал. — 2013. — № 4. — С. 5—27.
6. Орлова Н.С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: монографія / Н.С. Орлова, А.О. Харламова. — К.: Кондор, 2014. — 250 с.
7. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін. — К.: КНЕУ, 2012 — 501с.
8. Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2016. — 312 с.
9. Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України. — 2013. — №9. — С. 104—117.
10. Головінов О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми / О.М. Головінов // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 2. — С. 187—192.

O. Chumak

MANAGEMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

Since the state, in the person of the authorities, should be the responsible owner of the property, so the mechanism of economic of enterprise management should be aimed at increasing the efficiency and value of such assets. The purpose of the paper is to provide a scientific justification of the vectors for managing the property of state-owned enterprises within the framework of compliance with social responsibility. Understanding the category of social responsibility is carried out on various aspects: socio-humanitarian sphere, public administration, economics of enterprise. The interpretation of social responsibility in different spheres with the characteristics of individual components is considered. The importance and key benefits of using social responsibility for state-owned enterprises, taking into account domestic and foreign experience and legal norms, are considered. The proposed introduction of social responsibility in accordance with the company's economics policy and the mechanism of state regulation. It is proposed that enterprises develop economics policies that would ensure the achievement of strategic corporate social responsibility guidelines. There is a significant number of state-owned enterprises in Ukraine with a loss-making activity, therefore, for the effectiveness of the social responsibility policy, it is expedient to introduce cluster socialization of projects in the regions. Partnerships between companies in one industry can be created, which include consolidated responsibility, the development of public welfare and the sustainable development of the region. In order to assess the possibilities of social responsibility implementation by enterprises with a share of state property, it is recommended to use the developed basic matrix of the directions of the policy of social responsibility. The introduction of social responsibility is proposed in accordance with the stage of enterprise development, which is determined by indicators of inequality. The base version of the matrix contains the ratio of rates of growth of profitability and the growth rate of capitalization of the state-owner enterprise. The description of the elements of the developed matrix is disclosed.

Keywords: management of a state enterprise; state-owned enterprises; social responsibility; state property

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "On Approval of the Concept for the Implementation of the State Policy for the Management of Economic Sectors of the Economy", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248295032 (Accessed 20 Oct 2018).
2. The site of the State Property Fund of Ukraine (2018), available at: http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-management-rights-state /13215 html (Accessed 20 Oct 2018).
3. Savchenko, I.H. and Radchenko, O.V. (2008), Tsinnisnyi vymir sotsialnoi vidpovidalnosti v demokratychnii derzhavi [Valuable Dimension of Social Responsibility in a Democratic State], KhNUVS, Kharkiv, Ukraine.
4. Hrishnova, O. A. (2011), "Social responsibility in the context of overcoming a systemic crisis", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 1(15), pp. 32—40.
5. Kolot, A. (2013), "Corporate Social Responsibility: Evolution and Development of Theoretical Views", Ekonomichna teoriia: naukovyi zhurnal, vol. 4, pp. 5—27.
6. Orlova, N.S. and A.O. Kharlamova, (2014), Kontseptualni zasady korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Conceptual Principles of Corporate Social Responsibility in Ukraine], Kondor, Kyiv, Ukraine.
7. Kolot, A.M. and Hrishnova, O.A. ets. (2012), Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku [Social responsibility: the theory and practice of development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Bulieiev, I.P. and Briukhovetska, N.Iu. (2016), Metody rozvytku ta zabezpechennia kapitalizatsii promyslovykh pidpryiemstv v umovakh instytutsionalnykh zmin [Methods of development and provision of capitalization of industrial enterprises in conditions of institutional changes], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
9. Baryliuk, I. V. and M. V. Rubakha (2013), "Diagnosis of the influence of factors of the economic environment on the formation of financial capital of companies", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 104—117.
10. Holovinov, O.M. (2014), "Social responsibility of business: Ukrainian realities and problems", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 187—192.

№ 22 2018, стор. 38 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

О. В. Чумак

к. е. н., доцент, головний науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти, ДНУ "Інститут освітньої аналітики", м. Київ

O. Chumak

PhD in Economics, Associate Professor, Chief Scientist of State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics", Kyiv

Як цитувати статтю

Чумак О. В. Управління державними підприємствами через призму корпоративної соціальної відповідальності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.38

Chumak, O. (2018), “Management of state-owned enterprises through the prism of corporate social responsibility”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.