EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
М. М. Захаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.88

УДК: 330.313

М. М. Захаренко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено розгляду організаційно-економічних засад формування системи управління потенціалом підприємства. Встановлено, що система управління виробничим потенціалом є комплексом засобів, дія яких спрямована на його ефективне використання, збалансований розвиток сільськогосподарського підприємства.
Виробничий потенціал є максимальним обсягом продукції, який спроможне виробити підприємство за існуючого ресурсного забезпечення, відображає його об'єктивні можливості. У нинішніх умовах формування й ефективне використання виробничого потенціалу підприємств повинно грунтуватися на визначенні потреби у виробничих ресурсах на основі нормативів, запровадженні механізму стимулювання відтворення виробничого потенціалу, а також побудові раціональних виробничих зв'язків та економічних відносин.
Водночас дефіцит ресурсів кардинально змінює парадигму ефективного господарювання і зумовлює необхідність розвитку таких понять, як ефективність використання виробничого потенціалу та уточнення методики її оцінки. З цього погляду не правомірно розглядати ефективність лише як співвідношення результату та витрат, а насамперед, як рівень використання виробничого потенціалу економічного об'єкта. Питання управління формуванням і використанням виробничого потенціалу підприємств є багатогранним і не зводиться лише до формування машинно-тракторного парку.
Доведено, що цілісність системи управління виробничим потенціалом означає відсутність потреби у введенні або усуненні її окремих структурних елементів для підвищення ефективності та стійкості функціонування. Управління виробничим потенціалом як відкрита соціально-економічна система є сукупністю взаємопов'язаних аспектів діяльності підприємства.
Зазначимо, що зі зміною технологічних укладів, способів реалізації відносин власності, розподілу доходів, а також механізмів відтворення сформовані фактори виробництва змінюються й доповнюються новими. Так, поряд із базовими факторами виробництва (земля, праця, капітал), економічна наука виділила підприємництво як самостійний фактор економічного розвитку, розкрила його сутність і значення в сучасному виробництві, в тому числі і в сільськогосподарському, а також інформацію.
Ефективне управління ефективністю використання виробничого потенціалу може здійснюватися як у процесі його формування, так і при його використанні.

Ключові слова: підприємство; управління; потенціал; виробництво; система.

Література

1. Богацька Н. Ресурсний потенціал підприємства: сутність та стратегія використання / Н. Богацька, О. Ковальчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://rusnauka.com/4_SND_2012/Economics/10_98032. doc.htm
2. Сіваєв Б. Економічна сутність ресурсного потенціалу підприємства / Б. Сіваєв [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/sivaev-bo-ekonomichna-sutist-resursnogo-potentsialu-pidpriemstva
3. Природно-ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: обліково-аналітична оцінка, стратегія розвитку: монографія / [Л.Р. Воляк]; за заг. ред. В.К. Савчука. — К.: видавництво "Компринт". — 2016. — 281 с.
4. Бугай В.З. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства / В.З. Бугай, А.В. Горбунова, Ю.В. Клюєва // Вісник запорізького національного університету. — 2011. — № 1 (9). — С. 27—31.
5. Рзаєв Г.І. Економічний потенціал підприємства та теоретичне обгрунтування напрямів його оцінки [Текст] / Г.І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2014. — № 3. — С. 145—149.
6. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування і оцінка: навчальний посібник / Н.С. Краснокутська. — Київ: ЦНЛ, 2005. — 352 с. 2. Управління потенціалом підприємства: [навчальний посібник] / Должанський І.З. [та ін.]. — К.: ЦНЛ, 2006. — 362 с.
7. Маршалок М.С. Потенціал аграрного підприємства: наукові підходи до трактування [Електронний ресурс] / М.С. Маршалок. — Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_1/ 10mms.pdf
8. Кириченко Т.В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства / Т.В. Кириченко // Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком: монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. — Харків: Діса плюс, 2015. — С. 200—205.

M. Zakharenko

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FORMING A MANAGEMENT SYSTEM FOR ENTERPRISE POTENTIAL

Summary

The article is devoted to the consideration of organizational and economic principles of the formation of a management system for enterprise potential. It was established that the system of production potential management is a complex of means, the action of which is aimed at its efficient use, balanced development of the agricultural enterprise.
Production potential represents the maximum volume of products that can produce an enterprise for the existing resource supply, reflecting its objective capabilities. Under the current conditions, the formation and effective use of the production potential of enterprises should be based on the definition of the needs for production resources on the basis of norms, the introduction of a mechanism for stimulating the reproduction of production potential, as well as the construction of rational industrial relations and economic relations.
At the same time, the resource deficit dramatically changes the paradigm of effective management and necessitates the development of concepts such as the effectiveness of the use of production potential and clarification of the methodology for its evaluation. From this point of view it is not lawful to consider efficiency only as a ratio of result and cost, and above all — as the level of use of production potential of an economic object. The question of managing the formation and use of production potential of enterprises is multifaceted and not limited to the formation of a machine-tractor park.
It is proved that the integrity of the production potential management system means that there is no need to introduce or eliminate its individual structural elements for increasing the efficiency and sustainability of the operation. Management of productive potential as an open socio-economic system is a set of interrelated aspects of the enterprise.
It should be noted that with the change of technological methods, methods of realization of property relations, distribution of incomes, as well as mechanisms of reproduction, the formed factors of production are changing and supplemented by new ones. So, along with the basic factors of production (land, labor, capital), economic science has identified entrepreneurship as an independent factor of economic development, revealed its essence and significance in modern production,

Keywords: enterprise; management; potential; production; system.

References

1. Bohats'ka, N. (2012), "Resource potential of an enterprise: the essence and strategy of use", available at: http://rusnauka.com/4_SND_2012/Economics/10_98032.doc.htm (Accessed 30 Oct 2018).
2. Sivaiev, B. (2010), "The economic essence of the resource potential of the enterprise", available at: http://intkonf.org/sivaev-bo-ekonomichna-sutist-resursnogo-potentsialu-pidpriemstva (Accessed 30 Oct 2018).
3. Voliak, L.R. (2016), Pryrodno-resursnyj potentsial sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: oblikovo-analitychna otsinka, stratehiia rozvytku [Natural-resource potential of agricultural enterprises: accounting and analytical assessment, development strategy], vydavnytstvo "Komprynt", Kyiv, Ukraine.
4. Buhaj, V.Z. (2011), "Theoretical basis of formation of enterprise potential",Visnyk zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1 (9), p. 27—31.
5. Rzaiev, H.I. (2014), "The economic potential of the enterprise and the theoretical substantiation of the directions of its estimation", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 145—149.
6. Krasnokuts'ka, N.S. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia i otsinka [Potential of the enterprise: formation and estimation], TsNL, Kyiv, Ukraine.
7. Marshalok, M.S. (2010), "Potential of agrarian enterprise: scientific approaches to interpretation", Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_1/10mms.pdf (Accessed 30 Oct 2018).
8. Kyrychenko, T.V. (2015), "Analysis of approaches to the estimation of efficiency of use of resource potential of the enterprise", Rynkovo-oriientovane upravlinnia innovatsijnym rozvytkom [Market-oriented management of innovation development], Disa plius, Kharkiv, Ukraine, pp. 200—205.

№ 23 2018, стор. 88 - 93

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Zakharenko

postgraduate, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Захаренко М. М. Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 88–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.88

Zakharenko, M. (2018), “Organizational and economic principles of forming a management system for enterprise potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 88–93. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.