EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
І. І. Крилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.118

УДК: 351:628.1](477)

І. І. Крилова

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану сфери водопостачання та водовідведення в Україні на підставі інформаційних даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та даних Державної служби статистики України. Проаналізовано основні показники використання та охорони водних ресурсів шляхом узагальнення звітів про водокористування за останні 8 років, і з'ясовано, що обсяг забраних вод з природних водних об'єктів зменшується з кожним роком протягом усього аналізованого періоду. Визначено сучасний рівень забезпеченості населення централізованим питним водопостачанням та водовідведенням, який показав фактичну відсутність централізованого водопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах. Проаналізовано тенденції щодо обсягів реалізації готової продукції суб'єктами господарювання водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема динаміку зростання обсягів реалізації готової продукції суб'єктами господарювання водопровідно-каналізаційного господарства. Проаналізовано окремі кількісні характеристики потужності водопровідно-каналізаційного господарства (протяжність мереж, відсоток ветхих та аварійних, витрати на електроенергію, собівартість послуг тощо). Приділено увагу необхідності державного регулювання нецентралізованого водопостачання та водовідведення, оскільки проблема водопостачання сільського населення вже тривалий час є однією найскладніших соціальних проблем в Україні. З'ясовано динаміку капітальних інвестицій у сферу водопостачання, водовідведення по Україні. Розглянуто стан реалізації державної підтримки галузі та залучення іноземних інвестицій. Наведено позитивні приклади реалізації міжнародних інвестиційних проектів у сфері. Визначено та розкрито фактори, які впливають на стан розвитку сфери водопостачання та водовідведення та пріоритетні напрями розвитку державної політики.

Ключові слова: державне регулювання; водопостачання; водовідведення; комунальне господарство; водопровідно-каналізаційне господарство.

Література

1. Second Urban Infrastructure Project. База даних "The World Bank Group". URL: http://projects.worldbank.org/P132386?lang=en
2. Адміністративно-територіальний устрій областей. База даних "Верховна Рада України". URL: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/-ADM/zmist.html
3. Гіроль М.М., Семчук Г.М. Ефективність систем водопостачання України як фактор національної безпеки держави // Надзвичайна ситуація. — 2001. — № 5.
4. Діяльність підприємств. База даних "Держстат України". URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/publ9_u.htm
5. Капітальні інвестиції. База даних "Держстат України". URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm
6. Основні показники використання та охорони водних ресурсів. База даних "Держстат України". URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/-operativ2006/ns_rik/ns_u/opvvr_u 2005.html
7. Другий проект розвитку міської інфраструктури. Презентація (доповідач Дорошенко В.) від 13.09.2018 р. База даних: "Львівводоканал". URL: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_4-Doroshenko.pdf
8. Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2011—2020 роки". Закон України від 03.03.2005 р. №2455-ІУ. База даних: "Верховна Рада України". URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-15
9. Інформаційне повідомлення про розрахунки за спожиту електричну енергію ліцензіатів НКРЕКП, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення від 12.12.2016 р. База даних: "НКРЕКП". URL: http://www.nerc.gov.ua/?news=5576
10. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році. База даних "Мінрегіон України". URL:. http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/proekt-natsionalnoyi-dopovidi-pro-yakist-pitnoyi-vodi-ta-stan-pitnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2016-rotsi/
11. Покуца І.В. Комплексна модель системного планування капітального ремонту основних фондів підприємств ВКГ // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014. — № 9. — С. 124—128.
12. Про результати аудиту виконання завдань і заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою "Питна вода України" на 2011—2020 роки. Рішення Рахункової палати України від 09.02.2016 року № 2-1. База даних: "Рахункова палата України". URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748257/R_RP_2-1.pdf?subportal=main
13. Проект реконструкції Бортницької станції аерації. Презентація (доповідач Лисюк О.) від 13.09.2018 р. База даних: "Львівводоканал". URL: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_5-Lysiuk-Oleh.pdf
14. Сокол Л.М. Аналіз водокористування в Україні на відповідність сталим підходам // Екологічна безпека. — 2009. — С. 49—55.
15. Стан водопровідно-каналізаційного господарства. Презентація Мінрегіону України (доповідач Медведь Т.А.) від 16.02.2016 р. База даних: "Центр ресурсоефективного та чистого виробництва". URL: http://recpc.kpi.ua/images/eap_green/16.02.16_Forum_Kyiv
16. Технічний стан водопровідно-каналізаційного господарства. Презентація Мінрегіону України (доповідач Хоцянівська Н.) від 13.09.2018 р. База даних: "Львівводоканал". URL: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/4_2-Khotsianivska.pdf
17. Штогрин Г.С. Аналіз сучасного стану водовідведення та водозабезпечення сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. — 2016. — № 2. — С. 470—475.

I. Krylova

ANALYSIS OF THE MODERN SCENARIO OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of the water supply and wastewater sector in Ukraine on the basis of information provided by the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine and data from the State Statistics Service of Ukraine. The main indicators of use and protection of water resources have been analyzed by summarizing water use reports for the last 8 years and it has been determined that the amount of water taken from natural water objects decreases with each passing year throughout the analyzed period. The modern level of provision of the population with centralized drinking water supply and wastewater system has been determined, which showed the actual absence of centralized water supply and wastewater in rural settlements. The tendencies concerning volumes of sales of finished products by the subjects of management of the water supply and wastewater economy, in particular the dynamics of growth of sales volumes of finished products by the subjects of management of the water supply and wastewater economy, are analyzed. Some quantitative characteristics of the power supply of the water supply and wastewater economy (length of networks, percentage of dilapidated and emergency, electricity costs, cost of services, etc.) are analyzed. The attention was paid to the necessity of state regulation of decentralized water supply and wastewater, since the water supply problem of the rural population has long been one of the most difficult social problems in Ukraine. The dynamics of capital investments in the sphere of water supply, wastewater in Ukraine is revealed. The state of implementation of state support of the industry and attraction of foreign investments is considered. Positive examples of implementation of international investment projects in the field are presented. The factors that influence the development of the water supply and wastewater sector and the priority directions of state policy development are identified and disclosed.

Keywords: government regulation; water supply; wastewater; utilities; water and sewer facilities.

References

1. The World Bank Group (2018), "Second Urban Infrastructure Project", available at: http://projects.worldbank.org/P132386?lang=en (Accessed 10 Nov 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "The administrative-territorial structure of the oblasts", available at: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/-ADM/zmist.html (Accessed 10 Nov 2018).
3. Hirol', M.M. and Semchuk, H.M. (2001), "Efficiency of water supply systems of Ukraine as a factor of national security of the state", Nadzvychajna sytuatsiia, vol. 5.
4. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Activities of enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (Accessed 10 Nov 2018).
5. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Capital investment", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm (Accessed 10 Nov 2018).
6. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Key indicators of water use and protection", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/-operativ2006/ns_rik/ns_u/opvvr_u2005.html (Accessed 10 Nov 2018).
7. L'vivvodokanal (2018), "Second City Infrastructure Development Project", available at: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_4-Doroshenko.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On the National State Program called "Potable Water of Ukraine" for 2006—2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-15 (Accessed 10 Nov 2018).
9. NKREKP (2016), "Information on payments for consumed electricity licensees NKREKP, doing business with centralized water supply and sanitation", available at: http://www.nerc.gov.ua/?news=5576 (Accessed 10 Nov 2018).
10. Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2017), "National report on drinking water quality and drinking water supply in Ukraine in 2016", available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/proekt-natsionalnoyi-dopovidi-pro-yakist-pitnoyi-vodi-ta-stan-pitnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2016-rotsi/ (Accessed 10 Nov 2018).
11. Pokutsa, I.V. (2014), "Complex model of system planning of capital repairs of fixed assets of enterprises of VKG", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 9, pp. 124—128.
12. Accounting Chamber of Ukraine (2016), "On the results of the audit of the implementation of the tasks and measures envisaged by the National target program "Drinking water of Ukraine" for 2011-2020", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748257/R_RP_2-1.pdf?subportal=main (Accessed 10 Nov 2018).
13. L'vivvodokanal (2018), "Project of reconstruction of Bortnitskaya aeration station", available at: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_5-Lysiuk-Oleh.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
14. Sokol L.M. (2009), "Analysis of water use in Ukraine for compliance with consistent approaches", Ekolohichna bezpeka, pp. 49—55.
15. Medved', T.A. (2016), "Condition of the plumbing and sewerage economy", available at: http://recpc.kpi.ua/images/eap_green/16.02.16_Forum_Kyiv (Accessed 10 Nov 2018).
16. L'vivvodokanal (2018), "Technical condition of the plumbing and sewerage economy", available at: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/4_2-Khotsianivska.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
17. Shtohryn H.S. (2016), "Analysis of the current state of drainage and water supply of rural areas in conditions of European integration processes", Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshn'oho seredovyscha, vol. 2, pp. 470—475.

№ 23 2018, стор. 118 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1726

Відомості про авторів

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

I. Krylova

Candidate of Legal Sciences, doctoral student of the NationalAcademy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Крилова І. І. Аналіз сучасного стану сфери водопостачання та водовідведення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 118–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.118

Krylova, I. (2018), “Analysis of the modern scenario of water supply and wastewater sector in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 118–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.