EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОР РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
Муц Луай Файсал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.90

УДК: 351.82

Муц Луай Файсал

ВЕКТОР РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Анотація

У статті досліджено характерні риси міграційної політики Європеського Союзу внаслідок інтенсифікації світових міграційних потоків, зокрема в процесах трудової та стаціонарної міграції. Приділено увагу дослідженням вітчизняних та закордонних вчених у напрямі дослідження європейського досвіду у виробленні та реалізації державної міграційної політики щодо окремих країн та регіонів. У ході наукового дослідження публікацій вчених приділено увагу прикордонному контролю з метою забезпечення обліку та контролю нелегальних мігрантів та біженців, а також питанню безпеки і національних інтересів. Висвітлено комплексний підхід у питанні міграції, що має включати низку заходів, спрямованих на врегулювання міграційних потоків до Євросоюзу. Запропоновано модель імплементації закордонного досвіду до українських реалій до розробки національної стратегії регулювання міграційних потоків. Розкрито покроковість виконання кожного з елементів моделі закордонного досвіду до українських реалій. Узагальнено взаємовідносини між Євросоюзом та Україної в межах визначення основного напряму формування української міграційної політики.

Ключові слова: європейський досвід; інновації; комплексні підходи; міграційні програми.

Література

1. Стаканов Р.Д. Механізм реалізації міграційної політики [Електронний ресурс] / Р.Д. Стаканов. — 2016. — Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_5/5.pdf
2. Пробоїв О.А. Напрями подолання міграційної кризи в країнах ЄС і врегулювання потоків нелегальної міграції: Економіка та суспільство. — 2017. — №8. URL: http://economyandsociety.in.ua
3. Павлова В.О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією / В.О. Павлова // Актуальні проблеми держави і права. — Вип. 72. — 2014. — С. 309—316.
4. Малиновська О. Повернення українців в Україну як стратегічне завдання міграційної політики держави / О. Малиновська // Українознавчий альманах. — Вип. 7. — 2012. — С. 98—101.
5. Євроінтеграція України: досвід сусідів та перспективи об'єднання суспільства [Електронний ресурс]. — 2014. — Режим доступу: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1407765948_3132.pdf
6. Віктор Чумак, Пьотр Казьмєркєвіч, Андрій Стародуб, Олександр Сушко. Реформи у міграційній сфері: українські потреби та польський досвід. — К.: Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2010. — 40 с.
7. Новік В.О. Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні. — К.: Компанія ВАІТЕ, 1999. — 246 с.
8. Гречко О. Концептуальні засади у державної міграційної політики України / О. Гречко // Політичний менеджмент. — 2011. — № 6. — С. 73—81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2011_6_11
9. Міграційна політика Європейського Союзу: виклики та уроки для України / О.А. Малиновська. — К.: НІСД, 2014. — 48 с.
10. Лісовська М.М. Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р. — С. 73—77.

Muts Luai Faisal

VECTOR OF DEVELOPMENT OF MIGRATION POLICY IN THE EUROPEAN UNION AND ITS USE IN UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article examined the characteristics of the migration policy of the European Union, as a result of the intensification of global migration flows, in particular in the processes of labor and stationary migration. The attention was paid to researches of domestic and foreign scientists in the direction of study of European experience in the development and implementation of state migration policy for individual countries and regions. During the scientific research of the publications of scientists, attention was paid to border control in order to ensure the registration and control of illegal migrants and refugees as well as issues of security and national interests. The integrated approach in the issue of migration is highlighted, which should include a series of measures aimed at regulating migration flows to the EU. The model of implementation of foreign experience to Ukrainian realities is proposed to the development of a national strategy for regulating migratory flows. The step-by-step implementation of each element of the model of foreign experience to the Ukrainian realities is revealed. The relationship between the EU and Ukraine is generalized within the framework of determining the main direction of the formation of Ukrainian migration policy. The main directions of migration policy in the EU countries are highlighted, namely: 1) ensuring the migration process by the general relations between the authorities and migrants, taking into account the needs and capacities of individual countries, the adaptation of migrants to the environment of the recipient country is also one of the important directions; 2) reduction of manifestations of illegal migration, elaboration of an algorithm of action for the return of an illegal migrant to the country of origin or transit; 3) introduction of new approaches in relation to the current requirements of the migration process in the border control; 4) use of measures of the European system that provides shelter to different categories of migrants; 5) the exchange of information between the recipient countries and donor countries in the migration policy.

Keywords: European experience; innovations; integrated approaches; migration programs.

References

1. Stakanov, R.D. (2016), "Mechanism for the implementation of migration policy", available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_5/5.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
2. Proboiv, O.A. (2017), "Directions to Overcoming the Migration Crisis in EU Countries and Regulating Flows of Illegal Migration: Economics and Society", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 8, available at: http://economyandsociety.in.ua (Accessed 20 Nov 2018).
3. Pavlova, V.O. (2014), "Formation of the migration policy of Ukraine in conjunction with international labor migration", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 72, pp. 309-316.
4. Malynovs'ka, O. (2012), "Return of Ukrainians to Ukraine as a strategic task of the country's migration policy", Ukrainoznavchyj al'manakh, vol. 7, pp. 98-101.
5. Fond "Demokratychni initsiatyvy imeni Il'ka Kucheriva" (2014), "Eurointegration of Ukraine: the experience of neighbors and the prospects of the association of society", available at: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1407765948_3132.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
6. Chumak, V. Kaz'mierkievich, P. Starodub, A. Sushko, O. (2010), Reformy u mihratsijnij sferi: ukrains'ki potreby ta pol's'kyj dosvid [Reforms in the migration field: Ukrainian needs and Polish experience], Instytut Yevro-Atlantychnoho spivrobitnytstva, Kyiv, Ukraine.
7. Novik, V.O. (1999), Derzhavna polityka i rehuliuvannia immihratsijnykh protsesiv v Ukraini [State policy and regulation of immigration processes in Ukraine], Kompaniia VAITE, Kyiv, Ukraine.
8. Hrechko, O. (2011), "Conceptual bases in the state migration policy of Ukraine", Politychnyj menedzhment, vol. 6, pp. 73—81.
9. Malynovs'ka, O.A. (2014), Mihratsijna polityka Yevropejs'koho Soiuzu: vyklyky ta uroky dlia Ukrainy [European Union Migration Policy: Challenges and Lessons for Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
10. Lisovs'ka, M.M. (2017), "Defending the rights of migrant workers: European experience", Yevropejs'ki ta mizhnarodni pidkhody do zakhystu prav liudyny : materialy rehional'noi naukovo-praktychnoi konferntsii [European and international approaches to the protection of human rights: materials of the regional scientific and practical conference], 7 Apr. pp. 73—77.

№ 24 2018, стор. 90 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 230

Відомості про авторів

Муц Луай Файсал

к. соц. н., Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Файсал Муц Луай Вектор розвитку міграційної політики в європейському союзі та його використання в українських реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 90–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.90

Faisal, Muts Luai (2018), “Vector of development of migration policy in the european union and its use in ukrainian realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 90–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.