EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
І. А. Лагунова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.90

УДК: 354; 35:69.009; 006.06; (083.74) 004.14

І. А. Лагунова

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БУДІВНИЦТВІ: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено аналіз систем регулювання нормативних вимог в Україні та Європейському Союзі. Зазначено, що технічне регулювання є методом нетарифного регулювання ринку і базується, насамперед, використанні комплексу правових, адміністративних і організаційних заходів для регулювання технічних аспектів товарів і умов їх обігу на ринку на відміну від тарифного регулювання, що передбачає застосування митних зборів, податків, квот на імпорт/експорт, субсидій, заборон і обмежень до товарів, що перетинають кордон держави або єдиного митного простору. Основним завданням технічного регулювання як механізму публічного управління у будівництві є зниження загальних ризиків при будівництві та при подальшій експлуатації будівель і споруд для реалізації права громадян на безпечне для життя і здорове довкілля та одночасного забезпечення сприятливого правового поля для розвитку бізнесу, залучення та захисту інвестицій і забезпечення стійкого розвитку територій. Головні складові технічного регулювання у будівництві: "нормування, стандартизація, оцінка відповідності". Визначено ефективність застосування технічного регулювання як механізму публічного управління ризиками у будівництві. Зазначено про необхідність подальшого розвитку формування шляхів публічного управління ризиками засобами технічного регулювання серед яких: поширення загальних принципів технічного регулювання на кінцевий продукт будівництва — споруду, закріплення публічної системи управління ризиками та нормативна легалізація механізмів запобігання ризикам через взаємопов'язані елементи системи: "нормативно-правове регулювання — нормування — стандартизація — оцінка відповідності". Сформульовано перспективні шляхи вдосконалення подальшого розвитку будівельної галузі та управління ризиками за допомогою технічного регулювання як механізму публічного управління у будівництві.

Ключові слова: публічне управління; будівельна галузь; ризик; технічне регулювання у будівництві; законодавство України; будівельні норми; стандарти.

Література

1. Гарасим Ю.Й. Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС [Електронний ресурс] / Ю.Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2015. — № 3. — С. 58—65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_3_8
2. Медведчук О.В. Державне управління ризиками у будівництві [Електронний ресурс] / О.В. Медведчук // Сучасні виклики публічного управління: матеріали конф. за міжнар. участю (28 грудня 2017 р., м. Київ). — Київ: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018. — С. 46—47. — Режим доступу: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/02/42.pdf
3. Непомнящий О.М. Методологія дослідження державного регулювання в контексті управління ризиками у будівництві / О.М. Непомнящий, О.В. Медведчук // Менеджер. Вісн. Донецького державного університету управління — 2018. — № 1 (78). — С. 15—19.
4. Серых А.Р. Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта [Електронный ресурс] / А.Р. Серых — Чикаго: SNIP, 2010. — Режим доступа: http://iceg.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/techno_reg_stroi_world.pdf
5. Угода про технічні бар'єри у торгівлі від 15.04.1994 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2010. — № 84. — Ст. 375. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_008
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. 2014. — № 75. — Том 1. — Ст. 83. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/card6#Public
7. Директива Співтовариств 89/106/ЕЕС щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав — членів ЄС стосовно будівельних виробів від 21.12.1988 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b03/sp:max100
8. Про затвердження Технічного регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 // Офіційний вісник України. 2006. — № 51. — Ст. 145 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF
9. Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр. 2011. — № 40. — Ст. 19. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2011-%D0%BF
10. Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 14. — Ст. 96. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19
11. Про будівельні норми. Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 5. — Ст. 41. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
12. Про стандартизацію. Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII [Електронний ресурс] // Голос України. 2014. — № 124. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
13. Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції [Електронний ресурс] // Державні будівельні норми України. — Режим доступу: http://dbn.co.ua/publ/rol_standartizaciji_v_zabezpechenni_jakosti_produkciji/2-1-0-173
14. Кропивницький В.С. Технічне регулювання — основа розвитку сфери цивільного захисту / В.С. Кропивницький // Технічне регулювання. — № 4. — 2016. — С. 4—11.
15. Наказ Мінекономрозвитку від 26.01.2018 № 93 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. 2018. — № 21. Ст. 90. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194-18
16. Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the council of 9 March 2011laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305

I. Lahunova

TECHNICAL REGULATION AS A MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT OF RISKS IN CONSTRUCTION: WAYS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes systems of normative requirements regulation in Ukraine and European Union. It is noted that technical regulation is a method of non-tariff market regulation and is primarily based on using a complex of legal, administrative, and organizational measures to regulate technical aspects of commodities and conditions of their market circulation in comparison with tariff regulation that envisages using import/export customs duties, taxes, as well as quotas, subsidies, bans, and restrictions to the commodities crossing the state border or single customs space. The basic task of technical regulation as a public administration mechanism in construction is mitigation of general risks during construction and further operation of buildings and works to fulfill a civil right for safe and healthy environment and to simultaneously ensure a favorable legal terrain for business development, attraction and protection of investments, and securing sustainable development of territories. Key components of technical regulation in construction are: "setting the norms, standardization, and compliance assessment." Effectiveness is determined of using technical regulation as a mechanism of public management if risks in construction. The article points out that is it necessary to continue developing the formation of ways for public management of risks with technical regulation measures including: spreading technical regulation general principles on the final construction product — the works, consolidation of the risk management public system and normative legalization of risk prevention mechanisms through interrelated system elements: "normative and legal regulation — setting the norms — standardization — compliance assessment." Viable ways are formulated of improving the further development of construction sector and risk management by means of technical regulation as a public administration mechanism in construction.

Keywords: public administration; construction sector; risk; technical regulation in construction; Ukrainian legislation; construction norms; standards.

References

1. Harasym, Yu. J. (2015), "Analysis of the national system of standardization and certification in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo [Online], vol. 3, pp. 58—65, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_3_8 (Accessed 01 Dec 2018).
2. Medvedchuk, O. V. (2018), "Public Risk Management in Construction", Materialy konf. za mizhnar. uchastiu. Suchasni vyklyky publichnoho upravlinnia [Conference proceedings on International Participation. Modern Challenges of Public Administration], Kyiv, Ukraine, pp. 46-47, available at: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/02/42.pdf (Accessed 01 Dec 2018).
3. Nepomniaschyj, O. M. and Medvedchuk O. V. (2018), "Methodology of study of state regulation in the context of risk management in construction", Menedzher. Visn. Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnia, vol. 1 (78), pp. 15—19.
4. Seryh, A. R. (2010), "Technical regulation in construction. Analytical review of world experience", SNIP, available at: http://iceg.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/techno_reg_stroi_world.pdf (Accessed 01 Dec 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Agreement on Technical Barriers to Trade of April 15, 1994", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_008 (Accessed 5 November 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), "Agreement on Association between Ukraine, on the one side, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other side", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/card6#Public (Accessed 01 Dec 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), "Community Directive 89/106/ EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products of 21.12.1988", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b03/sp:max100 (Accessed 01 Dec 2018).
8. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution "On approval of the Technical Regulations for building products, buildings and structures", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF (Accessed 01 Dec 2018).
9. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution "On approval of the Procedure for the application of building codes developed on the basis of national technological traditions and construction norms harmonized with the normative documents of the European Union", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2011-%D0%BF (Accessed 01 Dec 2018).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine on "Technical regulations and conformity", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (Accessed 01 Dec 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine "On construction standards", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1704-17 (Accessed 01 Dec 2018).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine "On standardization", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (Accessed 01 Dec 2018).
13. Site of State building regulations of Ukraine (2011), "The role of standardization in ensuring product quality", available at: http://dbn.co.ua/publ/rol_standartizaciji_v_zabezpechenni_jakosti_produkciji/2-1-0-173 (Accessed 01 Dec 2018).
14. Kropyvnyts'kyj, V. S. (2016), "Technical regulation — the basis of the development of the sphere of civil protection", Tekhnichne rehuliuvannia, vol. 4, pp. 4—11.
15. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), Order "On the recognition of certain invalid orders", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194-18 (Accessed 10 November 2018).
16. Site of Access to European Union Law (2011), "Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305 (Accessed 01 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 90 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 1259

Відомості про авторів

І. А. Лагунова

старший викладач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. Lahunova

Senior lecturer of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Лагунова І. А. Технічне регулювання як механізм публічного управління ризиками у будівництві: шляхи та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.90

Lahunova, I. (2019), “Technical regulation as a mechanism of public management of risks in construction: ways and prospects for development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.