EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
А. О. Бойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.107

УДК: 351.56

А. О. Бойко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що державну земельну політику можна вважати такою, що перебуває у стадії формування та не повною мірою відповідає європейським і світовим критеріям і вимогам щодо належного управління земельними ресурсами. На сьогодні в Україні немає затвердженої на законодавчому рівні загальної стратегії розвитку механізму державного управління земельних ресурсів і земельних відносин. Нині в Україні бракує цілісної системи земельного законодавства. Значна частина чинних земельних правових норм застаріла й вичерпала себе, багато з них суперечливі. Наголошено, що безпідставна імплементація закордонного досвіду з метою удосконалення нормативно-правової бази України в сфері земельних відносин досить часто не приносить очікуваних результатів, адже не враховує особливості суспільно-політичних, економічних процесів України, ментальності суспільства і зокрема окремих соціально-політичних груп. Установлено і теоретично обгрунтовано зміст критеріїв оцінки щодо визначення ефективності механізмів формування і реалізації державної політики в сфері земельних відносин України. Удосконалено сутність ключових понять теорії державного управління в сфері земельних відносин: "земельні відносини", "формування державної політики в сфері земельних відносин", "реалізація державної політики в сфері земельних відносин", "механізми формування та реалізації державної політики в сфері земельних відносин", "якість реалізації державної політики в сфері земельних відносин", "ефективність механізмів формування та реалізації державної політики в сфері земельних відносин", "правовий механізм взаємодії органів державної влади з громадськістю в процесах формування та реалізації державної політики в сфері земельних відносин України", "методичні основи формування та реалізації державної політики в сфері земельних відносин на регіональному рівні".

Ключові слова: земельна політика; формування і реалізації державної політики в сфері земельних відносин України; земельні відносини в Україні.

Література

1. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020": Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
2. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 743-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-р

A. Boyko

MODERN TRENDS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF MECHANISMS OF FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICIES IN THE LAND RELATIONS IN UKRAINE

Summary

The article highlights the current trends in the development of scientific knowledge about the mechanisms of formation and implementation of state policy in the field of land relations. It is noted that today there is an urgent need to determine the effective mechanism of state administration in the field of use and protection of agricultural land of state ownership, prevention of abuse, and prevention of social tension in this area. It is stressed that unreasonable implementation of foreign experience with the aim of improving the legal framework of Ukraine in the field of land relations often does not bring the expected results, because it does not take into account the peculiarities of socio-political, economic processes of Ukraine, the mentality of society and, in particular, of certain socio-political groups. The content of the evaluation criteria for determining the effectiveness of mechanisms for the formation and implementation of state policy in the field of land relations of Ukraine is substantiated and theoretically substantiated. The essence of key concepts of the state administration in the field of land relations: "land relations", "the formation of state policy in the field of land relations", "implementation of state policy in the field of land relations", "mechanisms for the formation and implementation of state policy in the field of land relations" "The quality of the implementation of state policy in the field of land relations", "the effectiveness of mechanisms for the formation and implementation of state policy in the field of land relations", "legal mechanism of interaction of state bodies in public relations in the processes of formation and implementation of state policy in the field of land relations of Ukraine", "methodical bases for the formation and implementation of state policy in the field of land relations at the regional level".

Keywords: land policy; formation and implementation of state policy in the field of land relations of Ukraine; land relations in Ukraine.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree "About the Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 10 Decembert 2018).
2. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), "The Concept of the State Target Program for the Development of Land Relations in Ukraine for the period up to 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80 (Accessed 10 Decembert 2018).

№ 1 2019, стор. 107 - 111

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 960

Відомості про авторів

А. О. Бойко

здобувач, Хмельницький університет управління та права

A. Boyko

сandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Бойко А. О. Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.107

Boyko, A. (2019), “Modern trends for development of scientific knowledge of mechanisms of formation and realization of state policies in the land relations in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 107–111. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.