EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, А. В. Майна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.79

УДК: 338

О. В. Гамова, І. А. Козачок, А. В. Майна

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Авторами статті, на підставі дослідженого матеріалу трактування поняття "основні засоби" вітчизняними вченими-економістами, запропоновано своє визначення, а саме: основні засоби — це результат людської діяльності, виражений у матеріальні цінності, який використовується підприємством більш ніж один рік і поступово переносить свою вартість на виготовлену продукцію (надані послуги) у вигляді амортизаційних відрахувань, зберігаючи свою натуральну форму.
Обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві. Розроблено програму аудиту основних засобів для підвищення якості облікових робіт на підприємстві, яка включає тест внутрішнього контролю амортизації основних засобів, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Програма аудиту має комплексний підхід до формування інформаційної бази аудиту основних засобів у розрізі аудиторських процедур та джерел аудиторських доказів (первинних документів, регістрів обліку і фінансової та податкової звітності). Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку основних засобів на промисловому підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку основних засобів, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити якість облікових робіт підприємства.
Аудит основних засобів на ПрАТ Запоріжвогнетрив" базується на перевірці правильності оприбуткування основних засобів, введення їх в експлуатацію, чіткості і повноти розрахунку амортизаційних відрахувань, своєчасності списання та правильності оформлення відповідних первинних документів.
Сформований комплексний підхід до аудиту основних засобів на промисловому підприємстві ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Сформовано пропозиції щодо вдосконалення програми аудиту основних засобів та робочих документів у розрізі амортизаційних відрахувань на ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Для узагальнення результатів перевірки, на основі програми аудиту основних засобів розроблено робочі документи, в яких фіксується отримана в ході перевірки інформація, і формуються відповідні висновки про виявлені відхилення та порушення.

Ключові слова: основні засоби; амортизація; знос; облік; план аудиту; програма аудиту; робочі документи.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир ПП "Рута", 2001. — 224 с.
2. Гамова О. В., Козачок І. А., Марченко О. С. Формування системи обліку та аудит стану та руху основних засобів на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 1. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058
3. Гамова О.В. Удосконалення обліку основних засобів на ПАТ "Державний Ощадний Банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.О. Бут. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 4. — URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5940&i=8
4. Господарський кодекс України №3713-VI від 08.09.2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
5. Державний класифікатор України "Класифікація основних фондів" від 19.08.1997 р. №507 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=0073TADBCB
6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 ХІV від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: [навч. посібник] / За ред. І. В. Ковальчук. — К.: Знання, 2008. — 679 с.
9. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затверджений наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buhgalter 911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx
12. Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: [навч. посібник] / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішевського. — [6-е вид., доп. І перероб.]. — Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2007. — 1200 с.
13. Цивільний Кодекс України №3610-VI від 07.07.2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=435-15

O. Gamova, I. Kozachok, А. Mayna

PROPOSALS FOR IMPROVING THE AUDIT OF FIXED ASSETS IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The authors of the article on the ground of investigated material, which shows interpretation of the concept "fixed assets" by native scientists-economists, suggested their own definition: fixed assets are the result of human activity, which is expressed in material assets and is used by the enterprise more than a year; they gradually transfer its value to finished goods or services in the form of amortization deductions and save their natural form.
The authors of the article grounded the aim and tasks of fixed assets audit carrying out in the industrial enterprise. In the article they elaborated the fixed assets audit programme for increasing of quality of accounting works in the enterprise which includes internal control test of fixed assets amortization, general audit plan, audit programme, auditors' working papers. The audit programme has comprehensive approach to forming of InfoBase of fixed assets audit in section of audit procedures and sources of audit evidences (source documents, accounting registers, financial accountability and tax accounts). The offered method of checking will enable auditor to cover all aspects of accounting of fixed assets in the industrial enterprise, to investigate correctness, timeliness and legality of reflection of fixed assets in accounting; to discover violations on timely; to conduct qualitative audit and to increase the quality of accounting works in the enterprise.
The fixed assets audit in PJSC "Zaporozhogneupor" is basing on checking of correctness of fixed asset recognition, putting them into operation, accuracy and completeness of amortization deductions calculations, timeliness of retirements and correctness of execution of appropriate source documents.
The comprehensive approach to fixed assets audit in the industrial enterprise PJSC "Zaporozhogneupor" was formed. The proposals concerning the improvement of fixed assets audit programme and working documents in section of amortization deductions PJSC "Zaporozhogneupor" were suggested. The working documents were elaborated for summarizing of checking results based on fixed assets audit programme. In these documents received information is fixed and appropriate summaries about revealed deviations and violations are formed.

Keywords: fixed assets; depreciation; depreciation; accounting; audit plan; audit program; working documents.

References

1. Butynets', F.F. (2001), Bukhhalters'kyj slovnyk [Accounting Dictionary], PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.
2. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 15 Jan 2019).
3. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. But, T.O. (2018), "Improvement of the audit of fixed assets at JSC "State Savings Bank of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5940&i=8 (Accessed 15 Jan 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 15 Jan 2019).
5. State Committee for Standardization, Metrology and Certification of Ukraine (1997), "The State Classifier of Ukraine "Classification of fixed assets"", available at: http://consultant.parus.ua/?doc=0073TADBCB (Accessed 15 Jan 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (Accessed 15 Jan 2019).
7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on the application of the Account of Accounts of Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 Jan 2019).
8. Koval'chuk, I.V. (2008), Ekonomika pidpryiemstva [Economy of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Methodological recommendations on the accounting of fixed assets", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 Jan 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 15 Jan 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting 7 "Property, plant and equipment", available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx (Accessed 15 Jan 2019).
12. Khom'iak, R.L. and Lemishevs'kiy, V.I. (2007), Bukhhalters'kyj oblik v Ukraini [Accounting in Ukraine], Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika", "Intelekt-Zakhid", L'viv, Ukraine.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 15 Jan 2019).

№ 2 2019, стор. 79 - 86

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 985

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


А. В. Майна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

А. Mayna

master AA-17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Майна А. В. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту основних засобів на промисловому підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.79

Gamova, O., Kozachok, I. and Mayna, А. (2019), “Proposals for improving the audit of fixed assets in the industrial enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.