EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Л. А. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.119

УДК: 323.21(4)

Л. А. Мельник

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті проаналізовано європейський досвід ефективної взаємодії держави та громадянського суспільства. Встановлено, що розвиток взаємовідносин громадянського суспільства та державних інституцій в Європі протягом своєї історії еволюціонував від протистоянь, ворожості, суперництва до встановлення партнерських відносин з метою вироблення нових механізмів консенсусної взаємодії.
Розглянуто нормативно-правові документи Ради Європи, які підкріплюють стабільність та прозорість громадського сектору, залученість громадськості до розбудови стабільного громадянського суспільства.
Виявлено, що ефективність розвитку громадянського суспільства зумовлюється рівнем фінансової підтримки діяльності його інститутів, зокрема неприбуткових громадських організацій, та стабільним розвитком волонтерського руху.
Аналіз схем фінансування організацій громадянського суспільства в європейських країнах показав високий рівень залучення громадськими організаціями коштів у країнах стабільної демократії. При чому це характерно як для країн з низьким показником частки державного фінансування (Великобританія), так і для тих країн, де фінансова участь держави є найвпливовішою (Німеччина, Данія).
Встановлено, що специфіка європейського типу функціонування громадянського суспільства полягає у визнанні та використанні з боку держави ресурсного потенціалу суспільства у наданні якісних та економічно ефективних соціальних послуг шляхом вироблення інноваційних підходів, поширенні благодійництва та надання адресної і оперативної благодійної допомоги; неполітичним, тобто без мети здобуття політичної влади, представленням та просуванням інтересів різних груп населення; участю громадян в ухваленні рішень і, як результат, забезпечення більшої ефективності цих рішень з огляду на врахування інтересів різних соціальних груп; здійсненням громадського контролю за владою та проведення ефективної боротьби із корупцією.
Розглянуто досвід побудови громадянського суспільства в країнах Вишеградської четвірки (Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина) та встановлено, що темп зростання громадських організацій у цих країнах став показником тривалості процесу організаційного і структурного оформлення процесу інституціоналізації громадянського суспільства.
Встановлено проблеми, які повинні вирішувати громадські організації в країнах Європи, зокрема низький рівень загальної обізнаності населення щодо проблем глобального розвитку, їхня неготовність і низький потенціал для виконання актуальних завдань розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: держава; інститути громадянського суспільства; громадськість; неприбуткові громадські організації; волонтерський рух; діалог та співпраця.

Література

1. Бержанір А.Л. Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах / А.Л. Бержанір // Вісник Донецького національного університету // Донецький національний університет. — Вінниця, 2015. — № 1. — С. 32—35.
2. Гураль П.Ф. Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток / П.Ф. Гураль // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 3. — С. 13—16.
3. Голуб В.Л. Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства / В.Л. Голуб // Теорія та практика державного управління. — 2014. — Вип. 4 (47). — С. 110—118.
4. Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг ефективності. Європейський досвід. — К.: ПРООН, 2011. — 97 с.
5. Досвід взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення електронного урядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ogp.gov.ua/sites/ default/files/library/Dosvid_OGP-MFA.pdf
6. Кравченко Н.Б. Особливості формування громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Н.Б. Кравченко. — Режим доступу: http://www.rus-nauka.com/26_SSN_2008/Istoria/34842.doc.htm
7. Ладиченко В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства / В. Ладиченко // Публічне право. — 2016. — № 4 (24). — С. 18—25.
8. Майсара Алкум. Міжнародний досвід організації конструктивного діалогу між організаціями громадянського суспільства та державними органами / Алкум Майсара // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 11. — С. 134—137.
9. Матійчик А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства / А.В. Матійчик // Науково— теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані". — 2016. — Вип. 8 (136). — С. 100—107.
10. Матійчук А.В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник демократичної модернізації політичної системи України / А.В. Матійчук, дис. … к. політ. н. — 23.00.02 — політичні інститути та процеси, Івано-Франківськ, 2016, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — 262 c.
11. Schorpp R. Greece & Germany: What Role for Civil Society? [Електронний ресурс] / Rita Schorpp, Anja Daniszewski, Lisa Altenpohl, Johannes Greubel, Michael Quaas // Workshop III of the Greek-German Youth Congress; Political foundation "The Konrad-Adenauer-Stiftung". — 2016. — 21.01. — Режим доступу: http://www.kas.de/wf/en/33.35961

L. Melnuk

EUROPEAN EXPERIENCE OF EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS

Summary

The article analyzes the European experience of effective interaction between the state and civil society. It has been established that the development of the relationship between civil society and state institutions in Europe during its history evolved from confrontation, hostility, rivalry to establishing partnerships with a view to developing new mechanisms of consensus interaction.
The normative and legal documents of the Council of Europe which support the stability and transparency of the public sector, public involvement in the development of a stable civil society are under consideration.
It is revealed that the effectiveness of the development of civil society is determined by the level of financial support of the activities of its institutions, in particular, non-profit non-governmental organizations, and the stable development of the volunteer movement.
The analysis of funding schemes for civil society organizations in European countries has shown a high level of involvement of non-governmental organizations in countries in a stable democracy. This is characteristic of both countries with a low share of public financing (Great Britain) and those countries where the financial participation of the state is most influential (Germany, Denmark).
It is established that the specificity of the European type of functioning of civil society is the recognition and utilization by the state of the resource potential of the society in providing high-quality and cost-effective social services through the development of innovative approaches, the dissemination of philanthropy and the provision of targeted and operational charitable assistance; non-political, that is, without the aim of gaining political power, representing and promoting the interests of different groups of the population; the participation of citizens in decision-making and, as a result, ensuring greater effectiveness of these decisions, taking into account the interests of different social groups; the exercise of public control over the authorities and the effective fight against corruption.
The experience of building a civil society in the Visegrad countries (Hungary, Czech Republic, Poland and Slovakia) is considered, and it is established that the growth rate of NGOs in these countries has become an indicator of the length of the organizational and structural process of institutionalization of civil society.
Problems have to be solved by public organizations in European countries, in particular, the low level of general awareness of the population about the problems of global development, their unwillingness and low potential for fulfillment of urgent tasks of civil society development.

Keywords: state; civil society institutions; the public; non-profit non-governmental organizations; volunteer movement; dialogue and cooperation.

References

1. Berzhanir, A.L. (2015), "World experience in ensuring the interaction of power and business in economic systems", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 32—35.
2. Hural', P.F. (2013), "Civil society and the State in Ukraine: interaction and development", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 3, pp. 13—16.
3. Holub, V.L. (2014), "State recognition of volunteering as a factor in the development of relations between the state and society", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4 (47), pp. 110—118.
4. Derzhavna polityka rozvytku hromadians'koho suspil'stva: monitorynh efektyvnosti. Yevropejs'kyj dosvid [The state policy of civil society development: monitoring effectiveness. European experience], (2011), PROON, Kyiv, Ukraine.
5. "Experience of interaction of state bodies of the countries of the world with civil society institutions, involvement of the public in the formation and implementation of state policy, the fight against corruption, ensuring e-governance", available at: http://ogp.gov.ua/sites/default/files/library/Dosvid_ OGP-MFA.pdf (Accessed 8 February 2019).
6. Kravchenko, N.B. (2008), "Features of the formation of civil society in Ukraine", available at: http://www.rus-nauka.com/26_SSN_2008/Istoria/34842. doc.htm (Accessed 8 February 2019).
7. Ladychenko, V. (2016), "Problems of interaction between the state and civil society", Publichne pravo, vol. № 4(24), pp. 18-25.
8. Majsara, Alkum (2018), "International experience in organizing constructive dialogue between civil society organizations and government bodies", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 134—137.
9. Matijchyk, A.V. (2016), "Volunteer work as a determinant of civil society development", Naukovo-teoretychnyj i hromads'ko-politychnyj al'manakh "Hrani", vol. 8 (136), pp. 100—107.
10. Matijchuk, A.V. (2016), "Self-organization of civil society as a factor of democratic modernization of the political system of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Political institutions and processes, Vasyl Stefanyk National University of Prykarpattya, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
11. Schorpp, R. Daniszewski, A. Altenpohl, L. Greubel, J. and Quaas, M. (2016), "Greece & Germany: What Role for Civil Society?", Workshop III of the Greek-German Youth Congress; Political foundation "The Konrad-Adenauer-Stiftung". 21.01, available at: http://www.kas.de/wf/en/33.35961/ (Accessed 8 February 2019).

№ 4 2019, стор. 119 - 124

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2839

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

L. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Європейський досвід ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 119–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.119

Melnuk, L. (2019), “European experience of effective interaction between the state and civil society institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 119–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.