EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. А. Рачинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.158

УДК: 351.072:659.3/.4:005.591.1

О. А. Рачинська

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Встановлено, що невід'ємною складовою діяльності та функціонування владних інституцій у сучасних демократичних суспільствах є активізація інформаційно-комунікативної політики. Фаховий підхід до формування й реалізації інформаційної стратегії є умовою ефективності та результативності функціонування органів державної влади, забезпечення стабільності політичної системи та утвердження держави як повноправного суб'єкта міжнародних відносин та інформаційних взаємодій у глобальному інформаційному просторі.
Проаналізовано механізми вдосконалення діяльності органів державної влади у сфері публічного управління шляхом оптимізації комунікативної взаємодії держави та громадськості та на цій основі — виокремлено інструментів комунікативної взаємодії. До спеціальних принципів реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління віднесено: гарантованості прав на інформацію; відкритості, доступності інформації та свободи її поширення; об'єктивності, вірогідності інформації; повноти і точності інформації; законності одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Доведено, що механізм комунікативної взаємодії доцільно розглядати як послідовну реалізацію комплексу правових та організаційних дій, що базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації та використанні відповідних методів управління, спрямованих на задоволення інформаційно-комунікативних потреб населення і організації діяльності органів влади.
Процес комунікативної взаємодії визначено як систему послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур у межах окремих складових механізмів, пов'язаних між собою єдиною метою: отримати достовірні дані про досліджуване явище чи процес для їх подальшого використання задля підвищення ефективності комунікативного діалогу влади та інститутів громадянського суспільства.

Ключові слова: інформаційно-комунікативна політика; демократичних інформаційна стратегі; механізми; принципи; інструменти; діалог; інститути громадянського суспільства.

Література

1. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
2. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління [Електронний ресурс] / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика — № 1 (13) 12013. — Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/02.pdf3) / 2013
3. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб / В.Я. Малиновський. — Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. — 558 с.
4. Осовський В. Проблема ідентифікації громадської думки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — №1—2. — С. 36—52.
5. Почепцов Г. Інформаційно-комунікативні процеси в сучасних суспільствах [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. — Режим доступу: http:// osvita.mediasapiens.ua/material/13544
6. Почепцов Г. Нові комунікативні можливості у сфері державного управління [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. — Режим доступу: http:// osvita.mediasapiens.ua/material/8049
7. Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI (поточна редакція від 01.05.2015, підстава — 319-VIII) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
8. Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI (чинна редакція № 319-VIII від 09.04.2015) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-19#n21
9. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
10. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII (поточна редакція від 01.01.2017, підстава — 1774-VIII) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
11. Про центральні органи виконавчої влади. Закон України 17 березня 2011 року № 3166-VI (поточна редакція від 01.01.2019, підстава — 2629-VIII) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
12. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 606 с.
13. Суспільство та влада: механізми взаємодії: навч.-метод. матеріали для слухачів дисципліни "Механізми взаємодії суспільства і влади" / А.М. Михненко, С.О. Кравченко, І.В. Пантелейчук та ін. — К.: НАДУ, 2013. — 80 с.
14. Терещенко Д.А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади: дис.... канд наук з державного управління: 25.00.02 / Д.А. Терещенко; Харківський РІДУ. — Харків, 2009. — 207 с.

O. Rachynska

OPTIMIZATION OF MECHANISMS OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

Summary

The problem statement. It was established that the activation of information and communication policy is an integral part of the activity and functioning of government institutions in modern democratic societies. Professional approach to the formation and implementation of information strategy is a condition for the effectiveness and efficiency of the functioning of government authorities, ensuring the stability of the political system as well as establishing the state as a full-fledged subject of international relations and information interactions in the global information space.
The purpose of the article is the analysis of mechanisms for improving the activities of government authorities in the public administration sphere by optimizing the communicative interaction between the state and the public, and the isolation of the tools of communicative interaction on this basis.
The main content of the article. It was proved that the mechanism of communicative interaction should be considered as a consistent realization of a complex of legal and organizational actions based on the fundamental principles, the target orientation as well as the use of appropriate management methods aimed at satisfying the information and communication needs of the population and the organization of the activities of the authorities. Special principles of the implementation of communicative interaction in the public administration sphere include the guarantee of rights to information; openness, accessibility of information and freedom to disseminate it; objectivity and probability of information; completeness and accuracy of information; legality of obtaining, using, distributing and storing information. It is expected to improve the activities of government authorities in the public administration sphere by optimizing the communicative interaction between the state and the public as a result. Forms, methods and communication technologies should be selected in accordance with the principles of communicative activities as well as tools of communicative interaction should be singled out.
Conclusions. The process of communicative interaction is defined as a system of consistent methodological, organizational and technical procedures within individual components of the mechanisms associated with one purpose: to obtain reliable data on the phenomenon under investigation or the process for their further use in order to increase the effectiveness of the communicative dialogue between the government authorities and civil society institutions.

Keywords: informational and communicative policy; democratic information strategy; mechanisms; principles; tools; dialogue; civil society institutions.

References

1. Government Portal (2017), "Concept of e-Governance Development in Ukraine: Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 20 September 2017 No 649-r", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 (Accessed 01 February 2019).
2. Lashkina, M. (2013), "New approaches to communication in the public sphere of public administration", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 10—18.
3. Malynovskyi, V.Ya. (2000), Derzhavne upravlinnia : navchalnyi posibnyk [Public administration: a training manual], Lesya Ukrainka Volyn State University, Lutsk, Ukraine.
4. Osovskyi, V. (1998), "Problem of identification of public opinion", Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, vol. 1—2, pp. 36—52.
5. Pocheptsov, G. (2012), "Information and communication processes in modern societies", available at: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/informatsiynokomunikativni_protsesi_v_suchasnikh_suspilstvakh/ (Accessed 01 February 2019).
6. Pocheptsov, G. (2012), "New communicative opportunities in the public administration sphere", available at: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/novi_komunikativni_mozhlivosti_u_sferi_derzhavnogo_upravlinnya/ (Accessed 01 February 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On Access to Public Information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-19#n21 (Accessed 01 February 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On Access to Public Information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (Accessed 01 February 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Law of Ukraine "On the Appeals of Citizens", available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр (Accessed 01 February 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine "On Information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Accessed 01 February 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine "On Central Executive Authorities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (Accessed 01 February 2019).
12. Chernov, S. Voronkova, V. Banakh, V. Sosnin, O. Zukauskas, P. Vveinhardt, J. and Andriukaitiene, R. (2016), Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvidu: monohrafiia [Public administration and management in the conditions of the information society: domestic and foreign experience: a monograph], Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia, Ukraine.
13. Mykhnenko, A.M. Kravchenko, S.O. and Panteleichuk, I.V. (2013), Suspilstvo ta vlada: mekhanizmy vzaiemodii: navchalno-metodychni materialy dlia slukhachiv dystsypliny "Mekhanizmy vzaiemodii suspilstva i vlady" [Society and power: mechanisms of interaction: educational and methodical materials for the students of discipline "Mechanisms of Interaction of Society and Power"], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
14. Tereshchenko, D.A. (2009), "Organizational and legal support of communicative activity of local authorities", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 158 - 164

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3387

Відомості про авторів

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

O. Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector, Project Management Department, Center for Adaptation the Civil Service to the Standards of the European Union

Як цитувати статтю

Рачинська О. А. Оптимізація механізмів комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 158–164. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.158

Rachynska, O. (2019), “Optimization of mechanisms of communicative interaction in the public administration sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 158–164. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.