EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Городко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.63

УДК: 334.711:65.012

М. В. Городко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії розвитку молокопереробних підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінської діяльності з використанням логістичних підходів. Процес управління логістичною системою значною мірою залежить від багатьох факторів, які прямо чи опосередковано впливають на логістичні бізнес-процеси та результати діяльності підприємства.
Методичне забезпечення логістики є доволі розвиненим і включає широкий спектр базисних принципів, методів, методик, способів та засобів їхньої реалізації в організації та побудові логістичної діяльності. У статті узагальнено наявні методики, які спрямовані на розробку, оцінку ефективності функціонування підприємств та їх логістичних систем. Обгрунтовано необхідність визначення кількісних та якісних показників оцінки ефективності управління логістичною системою молокопереробних підприємств. Розглянуто найбільш важливі критерії оцінки ефективності функціонування логістичних систем молокопереробних підприємств, які дозволяють отримати чітке уявлення про ефективність роботи підприємства як логістичного центру. На основі обраних критеріїв розроблено метод оцінки ефективності функціонування логістичних систем молокопереробних підприємств, який грунтується на інтегральному критерію, що враховує максимальну відповідність показників роботи системи існуючому рівню витрат.

Ключові слова: логістичний аналіз; ефективність управління; логістична система; конкурентоспроможність; методи оцінки; методичний підхід; молокопереробні підприємства; споживач; фактори впливу.

Література

1. Вініченко І.І., Городко М.В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / І.І. Вініченко, М.В. Городко // Інвестиції: практика та досвід. — № 24. — 2016. — С. 11—16.
2. Гаджинський А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных заведений / А.М. Гаджинський. — [6-изд., перераб. и доп.]. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2003. — 408 с.
3. Гиг Джон Ван Прикладная общая теория систем: пер. с англ. / Гиг Джон Ванв. 2-х книгах. Кн. 1. — М.: Мир, 1981. — 247 с.
4. Крещенко О.В. Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Крещенко // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3—4. — С. 445—449. — Режим доступу: http://nbuv.gov.uа
5. Крикавський Є. Логістика та розвиток організації / Є. Крикавський, Н. Гринів, І. Таранський. — Львів: "Львівська політехніка", 1999. — 549 с.
6. Окландер М.А. Контуры экономической логистики / М.А. Окландер. — К.: Наукова думка, 2000. — 176 с.
7.Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: навч. посібник [Текст] / В.В. Смиричинський, А.В. Смиричинський. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 240 с.

M. Horodko

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Summary

The article stipulates that management inefficiencies and lack of a clear development strategy for dairy enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic approaches. The process of managing the logistics system depends largely on many factors that directly or indirectly affect the logistics business processes and results of the enterprise.
Revealed that methodological support logistics are quite advanced and includes a wide range of basic principles, methods, techniques, methods and means of their realization in the organization and construction of logistic activities. The article summarizes the available methods aimed at developing, evaluating the efficiency of enterprises and logistics systems. Substantiated the necessity of determining the quantitative and qualitative indicators of evaluation of the efficiency of management of the logistic system of dairy processing enterprises.
Considered the most important criteria for evaluating the efficiency of the logistics of dairy companies that allow you to better understand the performance of the company as a logistics center. Based on the selected criteria developed method for estimating the efficiency of the logistics of milk processing plants, based on the integral criterion that takes into account the maximum performance matching system current level of spending. Integral criteria designed for various logistics systems, promote sound management decisions.
It is established that the choice of methodological approaches should be guided both economic and social priorities forming and evaluating the effectiveness of logistics system. Economic priorities — the development company, the results of which are relevant economic indicators; reconstruction of production with a focus on its flexibility; diversification of activities; networking, etc. Social priorities in the formation of logistics enterprises should create conditions for the effective use of personnel of enterprises, to ensure appropriate remuneration, training workers to form logistics thinking of reducing tension in the team. It is proved that the use of logistic approach to the management of the dairy processing enterprises will increase the flexibility of their economic and social components.

Keywords: logistic analysis; efficiency of management; logistic system; competitiveness; methods of evaluation; methodical approach; dairy processing enterprises; consumer; factors of influence.

References

1. Vinichenko, I.I. and Horodko, M.V. (2016), "Logistic approach in the management of agricultural enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11—16.
2. Gadzhins'kij, A.M. (2003), Logistika [Logistics], Dashkov i Ko, Moscow, Russia.
3. Gig, Dz. V. (1981), Prikladnaja obshhaja teorija sistem [Applied general theory of systems], Mir, Moscow, Russia.
4. Kreschenko, O.V. (2006), "Improving the efficiency of the supply management system for enterprises", Universytets'ki naukovi zapysky, [Online], vol. 3—4, available at: http://nbuv.gov.uа (Accessed 4 Feb 2019).
5. Krykavs'kyj, Ye. Hryniv, N. and Tarans'kyj, I. (1999), Lohistyka ta rozvytok orhanizatsii [Logistics and development of organization], L'vivs'ka politekhnika, Lviv, Ukraine.
6. Oklander, M.A. (2000), Kontury jekonomicheskoj logistiki [The contours of the economic logistics], Nauk. dumka, Kiev, Ukraine.
7. Smyrychyns'kyj, V.V. (2003), Osnovy lohistychnoho menedzhmentu [Fundamentals of Logistics Management], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Городко М. В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління логістичною системою молокопереробних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.63

Horodko, M. (2019), “Methodological approaches to the evaluation of the efficiency of management of the logistics system of dairy processing enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.