EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДЕРЖАВНА КОМУНІКАЦІЯ"
Т. А. Ломакіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.143

УДК: 316.77

Т. А. Ломакіна

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДЕРЖАВНА КОМУНІКАЦІЯ"

Анотація

У статті розглянуто сучасні наукові підходи до визначення поняття державної комунікації крізь призму комунікативного підходу. Проаналізовано широку дискусію щодо її суті та наявності відмінних рис. Наведено аргументи, що дозволяють виокремити державну комунікацію в якості особливого типу політичної комунікації. Авторка пропонує розуміти під державною комунікацією системну діяльність усіх установ державного сектору з передачі громадянам та їхнім об'єднанням інформації щодо пояснення державних рішень і реформ, захисту та просування суспільних прав та цінностей, підтримки інституційного дизайну та соціальних зв'язків, позиціонування держави для аудиторій за її межами. Детально описано функції, акторів, цільові аудиторії, канали, які відносяться до системи державних комунікацій. Зауважується, що, з одного боку, демократизація громадського життя, а з іншого — трансформація та розширення структури публічної комунікації, нові інформаційно-комунікаційні технології та медійні формати вимагають адаптації існуючих схем та стратегій державної комунікації в Україні, щоб зробити її ефективною та такою, що відповідає запиту суспільства.

Ключові слова: комунікація; політична комунікація; державна комунікація; інтеграція; інформаційне суспільство.

Література

1. Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. URL: https://psyfactor.org/lib/zelinski-01.htm (дата звернення 04.02.2019).
2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — Киев: Рефл-бук, 2001. — 352 с.
3. Заславська О.О. Паблік рілейшнз як комунікативна складова процесу державного управління. науковий вісник. 2016. Вип. 112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_66
4. Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні: дис. … канд. іст. наук: 23.00.02 / Університет економіки та права "КРОК". — Київ, 2015. — 276 с.
5. Унгурян П. Я. Комунікаційні процеси в державному управлінні сталим розвитком. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2012_5_31
6. Lee M. Government public relations. A reader. Boca Ratоn: CRC Press, 2007. 456 p.
7. Strоmbоck J., Mitrook A., & Kiousis S. Bridging two schools of thought: applications of public relations theory to political marketing. Journal of Political Marketing, 2010. — Vol. 9 (1). — P. 73—92.
8. Liu F., Horsley J., & Levenshus B. Government and corporate communication practices: do the differences matter? Journal of Applied Communication Research, 2010. Vol. 38 (2). — P. 189—213.
9. Strоmbоck J. & Kiousis S. (Eds). Political public relations. Principles and applications. New York: Routledge, 2011. — 340 p.
10. Horsley J., Liu F., & Levenshus B. Comparisons of U.S. government communication practices: expanding the government communication decision wheel. Communication Theory, 2010. — Vol. 20 (3). — P. 269—295.
11. Jackson N. Political public relations: spin, persuasion or reputation building? PSA Annual International Conference 2010: The Paper was presented by Jackson N. at the PSA Annual Conference, Edinburgh, Scotland, April, 2010. — P. 36—41.
12. Ayer A. What is Communication. Studies in Communication. London: University College, 1955. — 182 p.
13. Hong H., Park H., Lee Y., & Park J. Public segmentation and government-public relationship building: a cluster analysis of publics in the United States and 19 European countries. Journal of Public Relations Research, 2012. — Vol. 24 (1). — P. 34—68.
14. Government Communication Handbook. Government Office. URL: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/government_communication_handbook_eng_13.09.2017.pdf
15. Plato. Sophist. URL: http://www.gutenberg.org/files/1735/1735-h/1735-h.htm
16. The dictionary by Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/
17. Krishnamurti A. What Is Communication with Others? URL: https://www.youtube.com/watch?v=kyNwfT560c4
18. Andersen W. What is Communication. Journal of Communication. — 1959. — No. 9. — Р. 9—15.
19. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: навч. посіб. — Київ: Знання, 2006. — 665 с.
20. Schachter S. The Journal of Abnormal and Social Psychology. 1951. Vol. 46(2). P. 190-207. URL: http://psycnet.apa.org/record/1951-08043-001?doi=1m (Last accessed: 03.02.2019).
21. Довгалюк І. Символи як засоби соціального управління: структура, класифікація, функції та особливості застосування. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XyVJKKzI1S4J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Pubupr_2014_3_17.pdf+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
22. Горбатенко В. П. Політологічний енциклопедичний словник / Ред. В.Д. Шемшученка, В.П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. І перероб. — К.: Генеза, 2004. — 736 с.
23. Schwartzenberg R.-J. Sociology Politique. P., 1988. — P. 42
24. Кудрявченко Н. А. Політична комунікація и влада // Актуальні проблеми політології / Н.А. Кудрявченко // Збірник наукових робіт студентів и аспірантів / Відп. ред.: В.Д. Зотов. — М.: МАКС Пресс, 2001. — С. 65—68.
25. Maarek P. J. Campaign communication and political marketing. — Oxford/Boston: Wiley-Blackwell, 2011. — 272 p.
26. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування. URL: www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Communication_Handbook_2016_web.pdf
27. Public Information and Communications Service. Ministry of General Affairs of the Netherlands. A state of sharing — Relevant trends for government communication. 2013. URL: https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2013/08/30/a-state-of-sharing-relevant-trends-for-government-communication/01-a-state-of-share.pdf
28. Nicolescu A., Teodorescu M., Gifu D. Arcitecture of Political Legal Communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 2015. — Vol. 42. — P. 21—31. URL: https://www.scipress.com/ILSHS.42.21.pdf
29. Шиманова О. Теоретичні основи дослідження політичної комунікації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб.наук.пр. — 2007. — Вип.19. — С. 179—184. URL: http://vlp.com.ua/files/30_33.pdf
30. Webster F. Theories of the Information Society. Second Edition. 2002, Routledge. URL: http://www.artefaktum.hu/it/Webster.htm
31. Sanders K., Jose Canel M. Government Communication Cases and Challenges. New York, USA: Bloomsbury Academic, 2013. — 336 p.
32. Ломакина Т.А. Світові виклики, що постали перед урядовими комунікаціями: тези до дискусії". Менеджер. Вісник Донецького університету управління. Серія "Державне управління". 2018. — № 3 (80). — С. 82—92.
33. Нестеряк Ю. В. Державна інформаційна політика та державне управління в умовах інформаційного суспільства. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2011_23_31
34. McLuhan М. Understanding media. The extensions of man. URL: http://robynbacken.com/text/nw_research.pdf
35. Калініченко Б.М. Два види влади засобів масової інформації: політологічна концептуалізація. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. — Київ, 2007. — Вип. 29. — С. 219—232.
36. Гриценко О.М. Українські ЗМІ в контексті глобальних процесів на початку ХХІ століття // Україна на шляху до Європи: Наук. вид. / Упоряд.: В.І. Шкляр, А.В. Юричко. — К.: Етнос, 2006. — С. 265—379.
37. Hiranya K. The Information Society. A Journal of the SCTU. — 2009. — Vol. 4. — P. 19—29.
38. Юрасов С. Цифровой разрыв: почему украинские села остаются без интернета. URL: https://biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta
39. Чічановський А. А. Проблеми інформаційного простору. Засоби масової інформації і процеси державотворення в Україні: тези наук. конф. (29—30 бер. 1994 р.). — Київ, 1994. — С. 20.
40. Применение электронного правительства для формирования Устойчивого и гибкого общества. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_Russian.pdf
41. Канеман Д. Мислення швидке й повільне / пер. з. англ. М. Яковлєв. — Київ: Наш формат, 2016. — 480 с.
42. Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Сумський державний університет. — Суми: СумДУ, 2011. — 187 с.
43. Організація зворотного зв'язку влади та громадськості: проблемні питання. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/392/
44. Еко У. Про деякі функції літератури. URL: https://commons.com.ua/uk/pro-deyaki-funktsiyi-literaturi

T. Lomakina

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM "GOVERNMENT COMMUNICATION"

Summary

The article analyzes the scientific approaches to the definition of the term "government communication" through the prism of the communicative approach. There have been analyzed a wide discussion of the essence and distinctive features of the term. The arguments for distinguishing the government communication as a special type of the political communication are provided. Details of functions, actors, target audiences, channels that relate to the system of state communications are described in detail. The considers that, on the one hand, the democratization of public life, and on the other hand, the transformation and expansion of the structure of public communication, new information and communication technologies and media require adaptation of the existing schemes and strategies of the government communication in Ukraine in order to make it effective and which meets the community's request. The arguments for distinguishing the government communication as a special type of the political communication are provided in the article. Communication of a goal-oriented process, built on relationships, mutual understanding and empathy through common interests with the help of the symbolic system, signs or behavior with the aim to effect on feelings, understanding and actions of the other persons. Political communication is, fist, the administrative process in which organizations or individuals strive to achieve their own political goals, and through targeted communication and actions, they influence citizens for their good reputation and support. Specific features due to the strategic nature of narrative, the focus on common values and benefits of citizens, education, representation of opportunities and best practices of social behavior, invitation to participate in democratic processes, formation of a national agenda, public discussion of the positions of all interested parties, openness and accountability to citizens describes the features of the government communication unlike political. We offer to understand the government communication as a systemic activity of all institutions of the public sector (the President, the parliament, the government, territorial offices of the state, courts, the office of the general prosecutor, etc.), who inform citizens and their associations about the explanation of state decisions and reforms, protection and promotion of public rights and values, support for institutional design and social ties, and positioning the state for audiences beyond its borders.

Keywords: communications; government communications; integration; information society.

References

1. Zelinsky, S. А. (2008), "Informational and psychological impact on the mass consciousness", available at: https://psyfactor.org/lib/zelinski-01.htm (Accessed 4 January 2019).
2. Pocheptsov, G.G. (2001), Kommunykatyvnye tekhnolohyy dvadtsatoho veka [Communicative technologies of the twentieth century], Refl-buk, Kyiv, Ukraine.
3. Zaslavskaya, O. O. (2016), "Public relations as a communicative component of the public administration process", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_66 (Accessed 5 January 2019).
4. Rybak, I.V. (2015) "Influence of information-manipulative technologies on the process of legitimizing political power in Ukraine", Abstract of Candidate is Sciences: 23.00.02, University of Economics and Law "KROK", Kyiv, Ukraine.
5. Unguryan, P. Ya. "Communication processes in the state management of sustainable development", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2012_5_31 (Accessed 4 January 2019).
6. Lee, M. (2007), Government public relations. A reader, CRC Press, Boca Ratоn, USA.
7. Strоmbаck, J. Mitrook, A. and Kiousis, S. (2010), "Bridging two schools of thought: applications of public relations theory to political marketing", Journal of Political Marketing, vol. 9(1), pp. 73—92.
8. Liu, F. Horsley, J. and Levenshus, B. (2010), "Government and corporate communication practices: do the differences matter?", Journal of Applied Communication Research, vol. 38 (2), pp. 189—213.
9. Strоmbаck, J. and Kiousis, S. (2011), Political public relations. Principles and applications, Routledge, New York, USA.
10. Horsley, J. Liu, F. and Levenshus, B. (2010), "Comparisons of U.S. government communication practices: expanding the government communication decision wheel", Communication Theory, vol. 20 (3), pp. 269—295.
11. Jackson, N. (2010), "Political public relations: spin, persuasion or reputation building?", PSA Annual International Conference, Edinburgh, Scotland, April 2010, pp. 36—41.
12. Ayer, A. (1995), "What is Communication. Studies in Communication", p. 182 London: University College.
13. Hong, H. Park, H. Lee, Y. and Park, J. (2012), "Public segmentation and government-public relationship building: a cluster analysis of publics in the United States and 19 European countries", Journal of Public Relations Research, vol. 24 (1), pp. 34—68.
14. Government Communication Handbook, Government Office, available at: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/government_communication_handbook_eng_13.09.2017.pdf (Accessed 3 January 2019).
15. Plato. Sophist. URL: http://www.gutenberg.org/files/1735/1735-h/1735-h.htm
16. The dictionary by Merriam-Webster, available at: https://www.merriam-webster.com/ (Accessed 4 January 2019).
17. "Krishnamurti A. What Is Communication with Others?", available at: https://www.youtube.com/watch?v=kyNwfT560c4 (Accessed 5 January 2019).
18. Andersen W. (1959), "What is Communication" Journal of Communication, vol. 9, pp. 9—15.
19. Pocheptsov, G.G. and Chukut, S.A. (2006), Informatsiyna polityka [Information policy], Znannya, Kyiv, Ukraine.
20. Schachter, S. (1951) The Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 46 (2), pp. 190-207, available at: http://psycnet.apa.org/record/1951-08043-001?doi=1m (Accessed 3 January 2019).
21. Dovgalyuk, I. "Symbols as means of social management: structure, classification, functions and peculiarities of application" available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XyVJKKzI1S4J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Pubupr_2014_3_17.pdf+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (Accessed 3 January 2019).
22. Gorbatenko, V.P. (2004), Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [The Political Encyclopedic Dictionary], Ed. V. D. Shemshuchenko and V. P. Gorbatenka, 2nd ed, Geneza, Kyiv, Ukraine.
23. Schwartzenberg, R.-J. (1988), Sociology Politique, Paris, France.
24. Kudryavchenko, N.A. (2001), Politychna komunikatsiya y vlada. Aktualni problemy politolohiyi [Political Communication and Power. Current Problems of Political Science], Collection of Scientific Papers for Students and Postgraduates, pp.65—68, MAKS Press.
25. Maarek, P.J. (2011), Campaign communication and political marketing, Wiley-Blackwell, Oxford/Boston, UK.
26. "Communication in public administration: aspects of organizational culture and business communication", available at: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Communication_Handbook_2016_web.pdf, (Accessed 4 January 2019).
27. Public Information and Communications Service. Ministry of General Affairs of the Netherlands. A state of sharing — Relevant trends for government communication, available at: https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2013/08/30/a-state-of-sharing-relevant-trends-for-government-communication/01-a-state-of-share.pdf (Accessed 3 January 2019).
28. Nicolescu, A. Teodorescu, M. and Gifu, D. (2015), "Architecture of Political Legal Communication", International Letters of Social and Humanistic Sciences, no. 42. pp. 21—31, available at: https://www.scipress.com/ILSHS.42.21.pdf (Accessed 4 January 2019).
29. Shymanova, O. (2007), "Theoretical basics of research of the political communications". Ukrains'ka natsional'na ideia: realii ta perspektyvy rozvytku: zb.nauk.pr. vol. 19. pp. 179—184. Available at: http://vlp.com.ua/files/30_33.pdf (Accessed 4 January 2019).
30. Webster, F. (2002), Theories of the Information Society. Second Edition. Routledge, available at: http://www.artefaktum.hu/it/Webster.htm (Accessed 5 January 2019).
31. Sanders, K. and Jose Canel, M. (2013), Government Communication Cases and Challenges, Bloomsbury Academic, New York, USA.
32. Lomakina, Т. (2018), "Global challenges which faced before the government communication: thesis to the discussion", Manager. Bulletin of the Donetsk State University of Management. Series "Public administration" [Online], Vol. № 3 (80), available at: file:///C:/Users/HP/Desktop/Ломакина%20док/Менеджер.%20№3,%202018%20ДУ.pdf (Accessed 8 Feb 2019).
33. Nesteryak, Yu. V. "State information policy and government in the conditions of the information society", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2011_23_31 (Accessed 3 January 2019).
34. McLuhan, M. "Understanding Media. The Extentions of Man", available at: http://robynbacken.com/text/nw_research.pdf
35. Kalinichenko, B. M. (2007), "Two types of media power: political science conceptualization" Political Politolohichnyy visnyk: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 29, pp. 219—232, Kyiv.
36. Gritsenko, O.M. (2006), Ukrayinski ZMI v konteksti hlobalnykh protsesiv na pochatku ХХІ stolittya [Ukrainian Mass Media in the Context of Global Processes at the Beginning of the 21st Century], [Ukraine on the Road to Europe], pp. 265—379, Etnos, Kyiv, Ukraine.
37. Hiranya, K. (2009), "The Information Society", Journal of the SCTU, Vol. 4, pp. 19—29.
38. Yurasov, S. "Digital divide: why Ukrainian villages remain without the Internet", available at: https://biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta (Accessed 3 January 2019).
39. Chichanovsky, A.A. (1994) "Problems of information space" Mass media and processes of state formation in Ukraine, Kyiv, Ukraine.
40. "Application of e-government for formation Sustainable and flexible society", available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_Russian.pdf (Accessed 3 January 2019).
41. Kaneman, D. (2016), "Thinking fast and slow", translating from English. M. Yakovlev, Nash format, p. 480, Kyiv.
42. Kosenko, Yu.V. (2011), "Fundamentals of the theory of linguistic communication: teach. manual", p. 187, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
43. "Organization of the main link the owner of the authorities: problems of nutrition. Analytic note, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/392/ (Accessed 6 January 2019).
44. Eko, U. "About some functions of literature" available at: https://commons.com.ua/en/pro-deyaki-funktsiyi-literaturi/ (Accessed 5 January 2019).

№ 5 2019, стор. 143 - 151

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1434

Відомості про авторів

Т. А. Ломакіна

аспірант кафедри публічне управління та адміністрування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

T. Lomakina

post-graduate student of the specialty "Public management and administration", Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Ломакіна Т. А. Наукові підходи до визначення поняття "державна комунікація". Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 143–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.143

Lomakina, T. (2019), “Scientific approaches to the definition of the term "government communication"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 143–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.