EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСЛІДОВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ ДО ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ
К. М. Горб, М. В. Корнєєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.5

УДК: 338.48:339.138

К. М. Горб, М. В. Корнєєв

ПОСЛІДОВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ ТУРИЗМУ ДО ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ

Анотація

Виділено змістовні напрями загальної маркетингової діяльності щодо виходу та закріплення краєзнавчих ресурсів туризму на туристичному ринку. Розглянуто особливості сегментування споживачів туристичного ринку, що мають залучатися до відвідування краєзнавчих ресурсів туризму. Запропоновано послідовність маркетингових дій щодо залучення краєзнавчих ресурсів туризму до туристичних продуктів суб'єктів ринку, що включає вісім основних етапів — від формування регіонального кадастру краєзнавчих ресурсів туризму до функціонування високоприбуткової розгалуженої системи маршрутів туристичних подорожей і широкого спектру високоякісних туристичних послуг при гармонійному співвідношенні їх представленості на місцевому, загальнодержавному та міжнародному туристичних ринках. На прикладі краєзнавчих ресурсів туризму Дніпропетровської області запропоновано загальну специфіку програм їх відвідування для кожного з сегментів туристичного ринку, виділених за психографічною ознакою.

Ключові слова: краєзнавчі ресурси туризму; туристичний ринок; туристичний продукт; суб'єкт туристичного ринку; психотип туриста; туристичний маркетинг; споживач; сегментація.

Література

1. Головчан А.І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними / А.І. Головчан // Торгівля і ринок України: Збірник наукових праць. — 2009. — № 27. — С. 157—161.
2. Горб К.М. Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка. — 2015. — № 1 (53). — С. 95—99.
3. Дудник І.М. Географічні аспекти туристичного маркетингу регіону / І.М. Дудник, О.А. Борисюк // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАН України. Серія "Економіка". — 2012. — Т. 1. — № 1—2. — С. 102—107.
4. Дутчак С.В. Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів / С.В. Дутчак // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Географія. — Вип. 167. — Чернівці: Рута, 2003. — С. 194—201.
5. Ісаєнко О.О. Краєзнавчі інформаційні ресурси: виявлення, відбір, створення та науково-бібліографічне опрацювання [Електронне видання]: наук.-метод. рек. / О.О. Ісаєнко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2018. — 145 с.
6. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник / В.К. Кіптенко. — К.: Знання, 2010. — 502 с.
7. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: навчальний посібник / Кудла Н.Є. — К.: Знання, 2011. — 351 с.
8. Кудла Н. Концепція публічно-приватного партнерства (ППП) як інноваційний інструмент розвитку туризму / Н. Кудла, Є. Палка // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 518 с.
9. Лужанська Т.Ю. Стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій / Т.Ю. Лужанська // Науковий вісник Мукачівського держаного університету. Серія Економіка. — 2014. — № 2 (2). — С. 175—180.
10. Любіцева О.О. Типізація дестинацій / О.О. Любіцева, О.В. Третьяков // Географія та туризм: Збірник наукових праць. — К., 2012. — Вип. 17. — С. 3—9.
11. Мальська М.П. Основи маркетингу у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н. Л. Мандюк. — К.: Центр навчальної літератури, 2016. — 336 с.
12. Музиченко-Козловська О.В. Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". — 2007. — № 594. — С. 123—128.
13. Ткачук С.В. Маркетинг: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання / С.В. Ткачук. — К.: НУХТ, 2016. — 124 с.

К. Horb, M. Korneyev

PROCEDURE OF MARKETING ACTIONS AFFECTING ATTRACTION OF LOCAL LORE TOURISM RESOURCES TO TOURISM PRODUCTS OF MARKET SUBJECTS

Summary

It is established that further development of the modern tourism business on the basis of local lore resources, with a promising entry to new levels and scales, necessarily requires high-quality marketing support. The effective use of marketing tools will allow not only to achieve greater commercial success for the companies of the specified type, but also to improve the tourist image, revive the overall "tourist life" and increase revenues from tourism to many regional and local budgets. It is determined that the general marketing activity as to the release and consolidation of the local lore tourism resources in the tourism market can be divided into two main directions: firstly, the organizational and technical preparation of the local lore tourism resources for tourism use, and secondly, the general and targeted promotion of visiting the local lore tourism resources in the process of tourist trips, search for consumers and attracting them to visit the local lore tourism resources with a certain tourism purpose.
The features of segmentation of the tourist market consumers, who are to be involved in visiting the local lore tourism resources, are considered. The procedure of marketing actions for attraction of local lore tourism resources to tourist products of the market subjects, which includes eight main stages, is suggested — from the formation of a regional cadastre of local lore tourism resources to the functioning of a highly profitable extensive system of tourist travel routes and a wide range of high-quality tourist services with a harmonious balance of their representation in the local, national and international tourist markets. On the example of local lore tourism resources of the Dnepropetrovsk region the general specificity of programs of their visiting for each of the tourist market segments, allocated on a psychographic basis, is offered.
It is determined that the systematization of local lore tourism resources by other features is relevant, along with the functional-activity and content ones, as well as the creation, as a result, of consolidated regional cadastres of local lore tourism resources. It was established that other segmental features of tourist products consumers on the basis of local lore tourism resources, along with psychographic, are to be substantiated.

Keywords: local lore tourism resources; tourist market; tourism product; tourist market subject; tourist psychotype; tourist marketing; consumer; segmentation.

References

1. Golovchan, A.I. (2009), "Theoretical and methodological approaches to the definition of the essence of tourist destinations and their management", Torhivlia i rynok Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 27, pp. 157—161.
2. Gorb, K.M. (2015), "Destination marketing in the context of tourism product consumption", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia Ekonomika, vol. 1, pp. 95—99.
3. Dudnik, I.M. and Borisuk, O.A. (2012), "Geographic aspects of tourism marketing in the region", Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy. Seriia "Ekonomika", vol. 1—2, pp. 102—107.
4. Dutchak, S.V. (2003), "The possibilities of the territory and the motivation of the consumer tourist product in the research of tourist and recreational resources", Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats'. Heohrafiia, vol. 167, pp. 194—201.
5. Isaenko, О. О. (2018), Kraieznavchi informatsijni resursy: vyiavlennia, vidbir, stvorennia ta naukovo-bibliohrafichne opratsiuvannia [Regional information resources: identification, selection, creation and scientific and bibliographic processing], Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, Kyiv, Ukraine.
6. Kiptenko, V.K. (2010), Menedzhment turyzmu [Tourism Management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Kudla, N.Y. (2011), Marketynh turystychnykh posluh [Marketing of tourist services], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Kudla, N. and Palka, Y. (2012), "The concept of public-private partnership (PPP) as an innovative tool for tourism development", Zbirka dopovidej na VI Mizhnarodnij naukovij konferentsii Heohrafiia i turyzm: natsional'nyj ta mizhnarodnyj dosvid [Geography and Tourism: National and International Experience. Materials of the VI International Scientific Conference], National University, Lviv, Ukraine.
9. Luzhanska, T.Y. (2014), "Strategies for the development of regional tourist destinations", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhanoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2, pp. 175—180.
10. Liubitseva, O.O. and Tretiakov, O.V. (2012), "Typization of destinations", Heohrafiia ta turyzm : Zbirnyk naukovykh prats', vol. 17, pp. 3—9.
11. Malska, M.P. and Mandyuk, N.L. (2016), Osnovy marketynhu u turyzmi [The basics of marketing in tourism], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Muzychenko-Kozlovskaya, O. V. (2007), "Territorial marketing as a factor in the formation of tourist attractiveness of the region", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka Politekhnika", vol. 594, pp. 123—128.
13. Tkachuk, S. V. (2016), Marketynh [Marketing], NUKhT, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 243

Відомості про авторів

К. М. Горб

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

К. Horb

Candidate of Geographic Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance


М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

M. Korneyev

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Горб К. М., Корнєєв М. В. Послідовність маркетингових дій щодо залучення краєзнавчих ресурсів туризму до туристичних продуктів суб'єктів ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 5–8. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.5

Ho, К. and Korneyev, M. (2019), “Procedure of marketing actions affecting attraction of local lore tourism resources to tourism products of market subjects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 5–8. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.