EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Т. І. Олійник, Ю. Л. Філімонов, Л. О. Лещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.5

УДК: 339.564:631/635

Т. І. Олійник, Ю. Л. Філімонов, Л. О. Лещенко

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

На стан продовольчого ринку України значний вплив здійснює зовнішня торгівля, адже вона є одним з найважливіших умов динамічного розвитку держави. Ринок овочів є відкритою економічною системою, основна мета якої — задоволення попиту населення на овочеву продукцію відповідно до обгрунтованих норм споживання. У статті проведено аналіз стану ринку овочів в Україні. Досліджено баланс та норми споживання овочів в Україні, які на сьогодні, за даними Державного комітету статистики, є меншими, ніж рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України. Проаналізовано експорт та імпорт овочевої продукції України. Визначено, що Україна повинна прагнути виробляти конкурентоспроможну, високоякісну овочеву продукцію. Виявлено, що сільське господарство країни за всіма позиціями повинно бути експортоорієнтованим, будуватися на міжнародних умовах ефективності. Це дозволить національним виробникам займати стійкі позиції, передусім, на внутрішньому ринку, а також зміцнювати їх на зарубіжних ринках, що дасть можливість уникнути багатьох труднощів і протиріч, що виникають за міжнародної економічної інтеграції.

Ключові слова: овочі; виробництво; раціональні норми харчування; міжнародна діяльність; експортні ринки.

Література

1. Близький Р.С. Аналіз експортно-імпортних обсягів продажу овочів в Україні / Р.С. Близький // Економіка, менеджмент, підприємництво: зб. наук. пр. — СНУ ім. В. Даля. 2012. — № 24 (1). — С. 46—52.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Експорт томатів скорочується вже третій рік поспіль [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agroreview.com/news/eksport-tomativ-skorochuyetsya-vzhe-tretij-rik-pospil?page=11
4. Захарчук О.В. Світовий ринок овочів та місце України / О.В. Захарчук // Агросвіт. — 2018. — № 3. — С. 3—7. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/3_2018/2.pdf
5. Зовнішня торгівля України товарами та послугами (Статистичний збірник) — Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Логоша Р.В. Світовий ринок овочів та місце на ньому України [Електронний ресурс] / Р.В. Логоша / — Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua /sites/ default/ files/ nppdaa/6.1/164.pdf
7. Логоша РВ. Трансформації ринку овочів в Україні / Р.В. Логоша // Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 3. — С. 55—66.
8. Логоша Р.В. Формування та розвиток експортної діяльності на ринку овочів [Електронний ресурс] / Р.В. Логоша, І.І. Ільченко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 4. — С. 200—204. URL: http:// http://global-national.in.ua/archive/4-2015/43.pdf
9. Скупський Р.М. Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку / Р. М. Скупський // Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки. — 2015. — № 4.
10. Яцишина Л.К. Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні / Л.К. Яцишина // Економіка та держава. — 2019. — № 2. — С.105—109.

T. Oliynik, Yu. Filimonov, L. Leshchenko

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION EXPORT IN CONDITIONS OF DYNAMIZATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

Summary

Foreign trade has a significant influence on the food market of Ukraine, as it is one of the most important conditions for the dynamic development of the state. The vegetable market is an open economic system, the main purpose of which is to meet the demand of the population in vegetable products in accordance with the justified consumption standards. Our country has the opportunity to produce much more vegetable products that meet world standards, not only for the domestic market, but for export as well. There are many products, that can be found overseas, which contain artificial substitutes. Therefore, high-quality products are highly valued by the consumers and are in high demand.
The article analyzes the state of the vegetable market in Ukraine. The balance and norms of consumption of vegetables were researched, which, today, according to the State Statistics Committee, are lower than those recommended by the Ministry of Health of Ukraine. It was stated that the development of the field of vegetable growing is accompanied by complex problems, including the ones of the infrastructural nature. Distribution of consumer demand between vegetables of the open and closed soil is characterized by the seasonality and regional differences depending on the climatic conditions, socio-economic situation, and the specifics of the consumption culture.
The export and import of vegetable products of Ukraine were analyzed. It is determined that Ukraine should aim at the production of the competitive, high-quality vegetable products. It was detected that the growth of export of vegetable products in comparison with 2016 increased by 54.2% in 2017. Among the key partners were India, Belarus, Turkey, Poland. As for import, Ukraine reduced this index by almost 7% in 2016. It was found that agriculture in all the fields should be export-oriented and built on the international conditions of efficiency. This will allow domestic producers to occupy stable positions, primarily on the domestic market, and to strengthen them on the foreign markets, which will enable to avoid many difficulties and contradictions arising from international economic integration.
As for the organic vegetables, they continue to win the markets of the developed countries (Switzerland, Sweden, Austria and Denmark), their share in general sales is 10% and continues to grow. In the US, this share is 9%.

Keywords: vegetables; production; rational food standards; international activities; export markets.

References

1. Blyz'kyj R.S. (2012), "Analysis of export-import volumes of sales of vegetables in Ukraine", Ekonomika, menedzhment, pidpryiemnytstvo: zb. nauk. pr. - SNU im. V. Dalia, vol. 24 (1), pp. 46—52.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 March 2019).
3. AgroReview (2019), "The export of tomatoes has been decreasing for the third year in a row", available at: https://agroreview.com/news/eksport-tomativ-skorochuyetsya-vzhe-tretij-rik-pospil?page=11 (Accessed 25 March 2019).
4. Zakharchuk, O.V. (2018), "World vegetable market and Ukraine", Ahrosvit, vol. 3, pp. 3-7, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/3_2018/2.pdf (Accessed 25 March 2019).
5. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Foreign Trade of Ukraine by Goods and Services (Statistical Collection)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 March 2019).
6. Lohosha, R.V. (2013), "World vegetable market and its place in Ukraine", available at: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/164.pdf (Accessed 25 March 2019).
7. Lohosha, R.V. (2016), "Transformation of the vegetable market in Ukraine", Ekonomika. finansy. menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 3, pp. 55—66.
8. Lohosha, R.V. (2015), "Formation and development of export activity in the market of vegetables", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 200—204, available at: http://http://global-national.in.ua/archive/4-2015/43.pdf (Accessed 25 March 2019).
9. Skups'kyj, R.M. (2015), "Current aspects of the formation and functioning of the vegetable market", Prodovol'chi resursy. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4.
10. Yatsyshyna, L.K. (2019), "Research of the market of vegetables and fruits in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105—109.

№ 8 2019, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

д. е. н., професор кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Україна

T. Oliynik

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3312-3133


Ю. Л. Філімонов

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Україна

Yu. Filimonov

PhD in Economics, associate professor of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. D okuchajev, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4538-8988


Л. О. Лещенко

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, Україна

L. Leshchenko

PhD in Economics, senior lecturer of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6395-4827

Як цитувати статтю

Олійник Т. І., Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. Проблеми розвитку експорту овочевої продукції в умовах динамізації конкурентного середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 5–10.

Oliynik, T., Filimonov, Yu. and Leshchenko, L. (2019), “Problems of development of vegetable production export in conditions of dynamization of competitive environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.